SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

24 stycznia 2018 r. pod adresem www.bdo.mos.gov.pl uruchomiono Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wpisy do BDO muszą dostarczać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami.

Obecnie na stronie www. są dostępne wnioski do pobrania o: wpis do rejestru, aktualizację wpisu oraz wykreślenie z rejestru. Uzupełniony wniosek należy złożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) prowadzenie rejestru podmiotów spoczywa na marszałkach województw.

Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru wymienione są w art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wpisowi do rejestru nie podlega:

  • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystująca odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
  • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Na złożenie wniosków do urzędów przedsiębiorcy mają 6 miesięcy.

źródło: https://www.bdo.mos.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej