SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem zmiany przepisów jest przede wszystkim usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.

Autorem projektu jest Ministerstwo Środowiska, które przekonuje, że po wprowadzeniu znowelizowanych przepisów zmniejszą się koszty i skróci się czas inwestycji – procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej zostaną przyspieszone. Jak wynika z danych MŚ, co roku o takie decyzje stara się od 20 tys. podmiotów planujących inwestycje znacząco oddziałujące na środowisko.

Najważniejsze założenia projektu:

  • Dla inwestycji, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – wskazany organ zamiast wydania postanowienia będzie wydawał decyzję środowiskową.
  • Przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie trzeba będzie wykazywać, że przedsięwzięcie jest realizowane etapowo. Wniosek w tej sprawie będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
  • Wypis z rejestru gruntów będzie można dostarczyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • Podstawowym rozwiązaniem mającym ułatwić przygotowanie niezbędnych dokumentów, składanych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest zniesienie obowiązku przekazywania do organu wydającego decyzję środowiskową wypisów z rejestru gruntów w sytuacji, gdy liczba stron przekroczy 10. Co więcej przy tak dużej liczbie stron, o  decyzjach i innych czynnościach będzie można zawiadomić w formie publicznego obwieszczenia lub poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
  • Zmieniono definicję obszaru, na który będzie oddziaływać inwestycja, wprowadzając kryterium odległościowe. Proponuje się, aby obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ustalany był według stałego kryterium odległościowego wynoszącego 100 m oraz według kryterium ustalanego indywidualnie w oparciu o charakter oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym obecnie art. 74 art. 3a pkt 2 i 3 ustawy OOŚ.
  • Wprowadza się domniemanie prawdziwości danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach gruntów, stanowiących podstawę do ustalenia stron postępowania. Ustanawia się również przepis szczególny w stosunku do Kpa, który umożliwi prowadzenie postępowania bez konieczności jego zawieszenia w przypadku śmierci strony.
  • Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma się odbywać tylko na wniosek planującego realizację przedsięwzięcia. Jest to czynność proceduralna, która nie wpływa na merytoryczne rozpatrzenie sprawy i pozostałe strony.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej