SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

DHL to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, działające w segmencie międzynarodowych przesyłek kurierskich. Jak każda tego rodzaju firma zatrudnia pracowników z różniących się grup zawodowych. Zapewnienie wysokiego poziomu szkoleń z zakresu BHP wymaga dużej elastyczności i kreatywności.

Pracownicy

Najbardziej widoczną grupą zawodową są kurierzy. Ich praca łączy w sobie zadania kierowcy i doręczyciela. Większość czasu znajdują się poza zakładem pracy w związku, z czym sporym wyzwaniem staje się znalezienie efektywnego sposobu komunikacji. W DHL takin rozwiązaniem okazało się umieszczanie na clipbordach wydruków o mówiących zasadach bezpieczeństwa ruchu wewnętrznego.

Druga grupa to pracownicy magazynowi. Tu mamy do czynienia z częstymi zmianami w zakresie warunków pracy. Wiąże się to z koniecznością częstej aktualizacji wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. W celu ograniczenia zagrożeń związanych z obsługą przesyłek w DHL kładzie się szczególny nacisk na ograniczenie do minimum operacji wykonywanych ręcznie. Dotyczy to zarówno kurierów jak pracowników magazynowych.

Trzecią grupę stanowią pracownicy biurowi. Ze względu na niewielką liczbę potencjalnych zagrożeń konieczność przestrzegania zasad BHP jest często bagatelizowana. Ze na długotrwałą siedzącą pozycję w dłuższej perspektywie czasowej występuje poważne niebezpieczeństwo występowania różnego rodzaju schorzeń. Wykonywanie powtarzalnych czynności może wpływać stan psychofizyczny pracownika.

Więcej niż wymagają przepisy

Każda z wymienionych grup zawodowych wymaga odmiennych szkoleń BHP dostosowanych do ich potrzeb. DHL w tym zakresie wykracza poza ustawowe obowiązki pracodawcy. Organizowane są dodatkowe szkolenia w ramach projektu „O mały włos”, których celem jest zwrócenie uwagi pracowników na aktualne zagrożenia w danej lokalizacji. „BeHaPnius” to aktualne informacje z zakresu BHP wysyłane do pracowników w formie newslettera. Co roku organizowany tydzień BHP w czasie, którego intensyfikowane są działania edukujące pracowników. Szczególny nacisk kładzie się promowanie wśród pracowników zachowań, które mają eliminować niepotrzebne ryzyko. Tego typu działania przynoszą lepszy rezultat niż przeprowadzane okresowo szkolenia.

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej