SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Place zabaw oraz „wesołe miasteczka” to miejsca przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych. Zarówno jedno jak i drugie powinno spełniać szereg wymagań technicznych zawartych rozporządzeniach i normach oraz mieć ważne zaświadczenie o odbytej okresowej kontroli przez inspektorów UDT.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa lokalizację tego typu miejsc, natomiast względy sanitarne, określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, wymagają ogrodzenia całego placu zabaw czy terenu zajmowanego przez „wesołe miasteczka”.

Wszystkie urządzenia znajdujące się w tego typu miejscach wymagają specjalistycznego nadzoru. Rodzaje kontroli określone są w normie.

Plac zabaw

Place zabaw, jako obiekty małej architektury, podlegają ustawie Prawo budowlane i wymagają systematycznej kontroli co pięć lat przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Nawierzchnia placu może być pokryta korą, żwirem, piaskiem lub tworzywem sztucznym, którego producent określi krytyczną wysokość upadku.

Każde urządzenie na placu zabaw musi posiadać fundament, którego głębokość i kształt określa norma. Musi również spełniać normy budowlane. W celu uniknięcia kolizji podczas zabawy poszczególne konstrukcje powinny być rozmieszczone we właściwej odległości względem siebie.

Każdy plac zabaw powinien posiadać tablicę z informacją o właścicielu obiektu oraz z numerami alarmowymi. Natomiast poszczególne urządzenia producent oznacza tabliczką fabryczną oraz wyposaża w instrukcję użytkowania, w której oprócz określenia wieku korzystających z urządzeń będacych na wyposażeniu placu zawiera główne zasady  ich eksploatacji.

„Wesołe miasteczko”

„Wesołe miasteczka” to przede wszystkim karuzele. Urządzenia te są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. nr 122, poz.1321) mogą być użytkowane jedynie na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Niestety, zdarzają się przypadki eksploatacji karuzel bez ważnej decyzji. Korzystanie z takich urządzeń może zagrażać zdrowiu i życiu użytkowników.

Każdą taką sytuację należy zgłosić w pierwszej kolejności do organizatora imprezy, ewentualnie organów odpowiedzialnych za porządek prawny, tj. policji, straży miejskiej, Państwowej Inspekcji Pracy.

Źródło: https://www.udt.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej