SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Z dumą informujemy, że SEKA S.A. uzyskała Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej wystawiany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W całym kraju jedynie 13 jednostek edukacyjnych zostało uhonorowanych w taki sposób. Możemy poszczycić się tym, że nadawany co trzy lata Certyfikat posiadamy nieprzerwanie od 2005r.

Certyfikat Kompetencji nie ma tylko znaczenia prestiżowego to dowód na to, że nasza firma świadczy usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie. Z certyfikatem wiąże się zawarcie umowy z CIOP – BIP, która daje liczne przywileje, ale również stawia warunki, którym jednostka edukacyjna musi sprostać. Ośrodek Certyfikacji Instytutu ma prawo cofnąć lub zawiesić Certyfikat w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez jednostkę kryteriów uzyskania kompetencji. Ponadto ma prawo w okresie ważności certyfikatu do sprawdzenia osiągnięć jednostki. Jednostka zobowiązana jest raz w roku do przedstawiania Ośrodkowi dokumentacji zawierającej dane o przebiegu działalności edukacyjnej związanej z zakresem uznania kompetencji, informacji o uzyskaniu dodatkowej certyfikacji przez wykładowców i oraz opinii o jednostce w tym skargi dotyczące działalności objętej certyfikacją. Dodatkowo jednostka zobowiązana jest do stosowania w procesie szkoleniowym materiałów opracowanych przez CIOP.

Ośrodek Certyfikacji  zobowiązuje się do honorowania zaświadczeń wystawianych przez jednostki edukacyjne przy wystawianiu certyfikatów kompetencji.

Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej świadczy o tym,
że SEKA S.A.:

 • Wystawia zaświadczenia stanowiące podstawę do ubiegania się w Ośrodku Certyfikacji CIOP o wystawienie certyfikatu kwalifikacji.
 • Posiada kadrę na najwyższym poziomie przygotowania edukacyjnego.
 • Określona w umowie część kadry dydaktycznej uzyskała certyfikat kwalifikacji CIOP.
 • Posiada programy edukacyjne dostosowane do potrzeb różnorakich uczestników.
 • Zapewnia uczestnikom niezbędne w procesie edukacyjnym materiały szkoleniowe.
 • Posiada odpowiednią do przeprowadzenia szkoleń bazę lokalową.
 • Analizuje opinie uczestników szkoleń.

Certyfikat Kompetencji to kolejne świadectwo najwyższego uznania jakim cieszy się nasza firma na rynku usług szkoleniowych.


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.