SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W kwestii prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego bhp dla pracodawcy opinie są bardzo podzielone zarówno wśród specjalistów bhp jak i wśród inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Pomimo braku jednoznacznych uregulowań prawnych w tym zakresie, pracodawcy sami coraz częściej widzą potrzebę zorganizowania szkoleń i chętnie korzystają z wiedzy specjalistów bhp.

Zgodnie z art. 2373 §21 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Przepis nie wymienia pracodawcy wśród adresatów instruktażu ogólnego. Jest on za to wskazany jako potencjalny prowadzący takie szkolenie.

Przywoływane powyżej rozporządzenie wskazuje, że instruktaż wstępny ogólny jest przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w danym przedsiębiorstwie. W cytowanym przepisie brak nakazu przeprowadzenia go dla pracodawcy, chociaż de facto podejmuje on pracę, polegającą na wykonywaniu obowiązków zarządczych na rzecz tego zakładu pracy.

Twórcy przepisu wydawali się przyjmować za pewne, że pracodawca najlepiej zna swój zakład pracy, licząc dodatkowo na jego doświadczenie zawodowe i znajomość przepisów.

Często jest to założenie uzasadnione, szczególnie wtedy, gdy pracodawca jest jednocześnie posiadaczem przedsiębiorstwa. Musimy jednak pamiętać, że coraz częściej zadania zarządcze wykonuje osoba zatrudniona przez właścicieli. Taka, przystępując do realizacji stawianych zadań powinna zostać zapoznana z licznymi informacjami wpływającymi na bezpieczeństwo swoje i podwładnych np. na temat organizacji systemu pierwszej pomocy, zasad ewakuacji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych w obszarze bhp.

Mimo braku wyraźnego wymogu prawnego, przeprowadzenie instruktażu ogólnego dla pracodawcy należy uznać za zasadne, zwłaszcza w świetle wagi tematyki bhp. Musimy pamiętać, że pracodawca ponosi niezbywalną odpowiedzialność prawną za mogące się pojawić nieodwracalne, w tym tragiczne skutki niedopełnienia przez niego nakazu zapewnienia swoim podwładnym niezagrażających ich zdrowiu i życiu warunków wykonywana czynności zawodowych.

Marek Maszewski
Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A.
Gł. spec. ds. bhp

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej