SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Dane Eurostatu ukazują, że ok. 26% ogólnej absencji pracujących wynika z chorób związanych z pracą. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa nie zdają sobie sprawy z ekonomicznych skutków absencji chorobowej pracownika i z tego też powodu nie doceniają prewencji w tym obszarze, m.in.: działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Koszty absencji chorobowej ponoszone przez przedsiębiorstwa to przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń za zastępstwa i nadgodziny, wynikające z potrzeby wykonania pracy za pracowników przebywających na zwolnie­niach lekarskich. Poza tym należy uwzględnić koszty pośrednie absencji, z wielkości których pracodawcy często nie zdają sobie sprawy. Są to m.in. koszty administracyjne obsługi zwolnienia, rekrutacji i przeszkolenia nowych pracowników, a także koszty związane z opóźnieniami w produkcji, problemami z realizacją kontraktów oraz obniżoną jakością i wydajnością pracy wykonywanej przez niedoświadczonych pracowników lub w nad­godzinach w zastępstwie za pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowych.

Pracodawcy mogą w znacznym stopniu wpływać na poziom absencji chorobowej poprzez kształtowanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy. Do najczęściej podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań można zaliczyć:

  • zapewnienie osobistego angażowania się kierownictwa w sprawy bhp (w tym osobisty udział w działaniach na rzecz poprawy bhp, monitorowanie stanu bhp w firmie i omawianie spraw bhp na posiedzeniach kierownictwa);
  • angażowanie pracowników w sprawy bhp i kształtowanie wśród pracowników wysokiej kultury bezpieczeństwa;
  • zapewnienie sprawnej komunikacji w obszarze bhp (w tym informacji zwrotnych do pracowników, możliwości składania przez pracowników wszelkich uwag o stanie bezpieczeństwa oraz dostarczanie, w formie raportów, informacji o stanie bhp najwyższemu kierownictwu);
  • włączenie aspektów bhp, w tym związanych z absencją chorobową, do ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (w proces planowania, zakupów itd.);
  • zapewnienie pracownikom fachowej pomocy lekarskiej po doznanych urazach (w tym również po urazach doznanych poza pracą), umożliwiającej szybki powrót do zdrowia i pracy.

źródło: https://www.ciop.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej