SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rok 1929 stanowił pierwszy, dziesięcioletni jubileusz polskiej Inspekcji Pracy. Nie zamierzano go wówczas hucznie fetować, ale warto przypomnieć kilka inicjatyw, jakie z tej okazji zaproponowali inspektorzy I i II okręgu podczas spotkania 13 października 1928 r.

W celu uczczenia dziesięciolecia działalności urzędu inspektorzy powzięli uchwałę, w której postulowali m.in. wystąpienie z inicjatywą utworzenia stałej katedry bezpieczeństwa pracy na Politechnice Warszawskiej, utworzenia czasopisma inspekcji pracy: „w celu umożliwienia swobodnej, wewnętrznej dyskusji w sprawach związanych z pracami inspekcji”.

Inspektorzy proponowali ponadto wybicie pamiątkowego, jubileuszowego medalu dla inspektorów pracy oraz zwrócenie się do ministra pracy, za pośrednictwem Głównego Inspektora Pracy, z prośbą: o wyrażenie uznania pracownikom biurowym, pracującym ponad 5 lat w inspekcji pracy, jako tym, których cicha i ofiarna praca jest znana, a tak pomocna w trudnej i odpowiedzialnej służbie inspekcji pracy.

W sprawie wydawania inspekcyjnego czasopisma został wyłoniony tymczasowy Komitet Redakcyjny, a ponieważ nie była to pozycja przewidziana w budżecie instytucji, inspektorzy zgodzili się opodatkować na ten cel. Pierwszy zeszyt czasopisma nazwanego “INSPEKTOR PRACY” (z podtytułem “czasopismo fachowo-dyskusyjne”) ukazał się w styczniu 1929 roku i został wydrukowany w drukarni “Robotnika” (pismo PPS) przy ul. Wareckiej 7 w Warszawie.

Dzięki zamiłowaniu do pamiątek historycznych, a przede wszystkim emocjonalnym więzom inż. Czesława Wernickiego z Inspekcją Pracy, pierwszy numer czasopisma jest dziś w posiadaniu redakcji “Inspektora Pracy” – ofiarowany wraz z innymi dokumentami.

Ten pierwszy numer przyjemnie zaskakuje różnorodnością tematyczną i fachowością publikacji. Zawiera takie pozycje, jak:

 • przypomnienie dziesięcioletniej historii polskiej Inspekcji Pracy,
 • zaproszenie do dyskusji na temat stosowania nakazów przez inspektorów pracy,
 • publikację o współpracy z kasami chorych,
 • artykuł o sprawach ochrony macierzyństwa i tworzeniu żłobków dla niemowląt,
 • historię plakatu behapowskiego,
 • podstawy prawne nakładania kar administracyjnych przez inspektorów pracy.
 • informacje o przygotowaniach do Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, na której ekspozycja o powierzchni około 300 m2 została przeznaczona na urządzenie działu bezpieczeństwa maszyn i higieny fabrycznej;
 • relację z piątego zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Higieny Przemysłowej,
 • omówienie (w kronikarskim skrócie) najnowszych książek i czasopism zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem pracy – w tym chyba pierwszy w historii polskiej inspekcji: Kodeks pracy, opracowany przez adwokata Józefa Blochwała;
 • relacje z zebrań i zjazdów okręgowych inspektoratów pracy.

Edward Kołodziejczyk,  „Inspekcja pracy w Polsce 1919-1999”

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej