SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Straż pożarna ma szeroki wachlarz zadań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Jednym z jej obowiązków jest kontrola obiektów pod kątem przestrzegania przepisów ppoż. W tym zakresie organy Państwowej Straży Pożarnej wyposażone są w szczególne uprawnienia kontrolne, które dają im prawo do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych.

Czynności te przeprowadzane są na podstawie:

  • rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych,
  • zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
  • zlecenia starosty, polecenia sądu, prokuratora lub NIK;
  • zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy wymagają wydania przez PSP opinii lub zajęcia przez nią stanowiska w zakresie ochrony ppoż.;
  • zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkody majątkowej lub bezpośredniego zagrożenia środowiska;
  • wystąpienia istotnych nowych okoliczności z zakresu stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) PSP.

Zgodnie z przepisami, kontrolowany przedsiębiorca powinien otrzymać upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przynajmniej na 7 dni przed, a w przypadkach zgłoszenia obiektu, gdzie niezbędna jest opinia PSP lub stanowisko w zakresie ochrony ppoż. – przynajmniej na 3 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.

Sprawdzenie obiektu bez zapowiedzi jest możliwe w sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi lub, jeśli obiekt jest bezpośrednio zagrożony pożarem – w takim przypadku upoważnienie jest doręczane kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności.

Prawo do przeprowadzenia kontroli mają strażacy i inne osoby upoważnione przez właściwego Komendanta PSP. W chwili przystąpienia do kontroli mają obowiązek okazać kontrolowanemu:

  • legitymację służbową – dotyczy strażaka,
  • dokument tożsamości – inna osoba.

Kontrole zwyczajowo odbywają się w czasie działalności kontrolowanego. W sytuacji, gdy straż uzyska informację o zagrożeniu życia lub zaistnieniu ryzyka powstania pożaru, kontrola jest możliwa poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy.

Źródło: http://przyjacielprzypracy.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej