SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wdrożenie systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie ułatwia przestrzeganie obowiązującego prawa z zakresu BHP.  Wpływa również korzystnie na poprawę bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. By osiągnąć te cele – wystarczy tylko pięć kroków.  

Krok 1 – zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w projektowanie systemu zarządzania BHP

Kierownictwo powinno określić i ogłosić politykę BHP, w której zobowiązuje się do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • osiągania wysokiego poziomu BHP, zgodnego co najmniej z wymaganiami przepisów prawnych oraz innymi wymaganiami dotyczącymi organizacji,
 • przeprowadzania przeglądów i ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP, zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
 • uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz BHP.

Krok 2 – planowanie działań realizujących politykę BHP

Podczas planowania należy wytyczyć cele, a także określić działania, które pomogą je osiągnąć.

Cele powinny uwzględniać: wyniki oceny ryzyka zawodowego, wymagania prawne obowiązujące przedsiębiorstwo, a także interesy przedsiębiorstwa i punkty widzenia różnych zainteresowanych stron.

Plany osiągania założonych celów powinny zawierać: informację o tym, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie poszczególnych działań, terminy realizacji oraz mierzalne wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów.

Krok 3 – stworzenie warunków do realizacji określonych planów

W szczególności należy:

 • zapewnić niezbędne zasoby,
 • wskazać kompetentne osoby odpowiedzialne za realizację zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu,
 • przedstawić informację o wymaganiach prawnych obowiązujących przedsiębiorstwo,
 • przeprowadzić identyfikację zagrożeń i ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego,
 • szkolić pracowników,
 • motywować pracowników do działań zgodnych z wymaganiami systemu,
 • wprowadzić zasady skutecznego komunikowania się, ze szczególnym uwzględnieniem przepływu informacji między pracownikami i ich przełożonymi,
 • dokumentować funkcjonowanie systemu i osiągane wyniki,
 • ustalić zasady reagowania na wypadki przy pracy i awarie.

Sprawną i skuteczną realizację działań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zapewni ustalenie procedur, opisujących w usystematyzowany sposób przebieg tych działań i wskazujących osoby za nie odpowiedzialne. Procedury te powinny być udokumentowane – pisemnie lub w postaci elektronicznej.

Krok 4 – kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu oraz przeprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych

Zarówno stan BHP, jak i działania podejmowane w celu jego poprawy powinny być monitorowane.

Wszystkie braki i niedociągnięcia wykryte w procesie monitorowania powinny być usuwane w wyniku przeprowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych.

W systemie zarządzania BHP podstawowe znaczenie ma monitorowanie proaktywne, które prowadzi do wykrycia zagrożeń zanim spowodują one wypadek lub chorobę. Z kolei monitorowanie reaktywne, to analizowanie przyczyn wypadków przy pracy, w tym wydarzeń wypadkowych bezurazowych oraz chorób zawodowych.

W celu sprawdzenia, czy wdrożony system zarządzania funkcjonuje w sposób zgodny z przyjętymi wymaganiami i czy umożliwia osiągnięcie ustalonych celów, warto okresowo przeprowadzić audyt BHP.

Krok 5 – dokonywanie okresowych przeglądów i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania BHP

Kierownictwo powinno śledzić funkcjonowanie systemu zarządzania BHP i okresowo dokonywać ocen jego skuteczności. System zarządzania BHP musi być stworzony przy aktywnym udziale pracowników przedsiębiorstwa, a jego funkcjonowanie i skuteczność zależą przede wszystkim od ich postaw i zaangażowania.

Kto może pomóc we wdrażaniu systemu BHP?

Pomóc we wdrażaniu systemu zarządzania BHP mogą eksperci zewnętrzni, którzy mają odpowiednie przeszkolenie w zakresie norm serii PN-N-18000 oraz ISO 45001, a także praktykę potwierdzoną właściwymi certyfikatami .

Źródło: CIOP

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej