SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Okresowe szkolenie  bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Ma ono na celu aktualizację oraz ugruntowanie wiedzy nt. bezpiecznych warunków pracy. Powinno zostać przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych to przede wszystkim uzupełnienie informacji oraz umiejętności z zakresu:

  • regulacji prawnych bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;
  • zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasad i metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników;
  • zmian w technologii, organizacji i stanowiskach pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
  • zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożenia (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • okoliczności i przyczyn charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związaną z nimi profilaktyką.

Częstotliwość i czas trwania szkolenia, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania konkretnych czynności na tych stanowiskach, ustala pracodawca.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku, następne – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie powinno byç zorganizowane w formie instruktażuu — na podstawie szczegółowego programu
opracowanego przez organizatora szkolenia, a także wykład, pogadankę, film.

Źródło: Rozporządzenie Ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. W sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U. Z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej