SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Praca na budowie wiąże się z szeregiem zagrożeń uwarunkowanych typem oraz zakresem prac, a także technologią wykorzystywaną do prowadzonych czynności. Pracodawca może i powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników poprzez przestrzeganie obowiązków bhp oraz stosowanie dobrych praktyk.

Wśród podstawowych ryzyk zawodowych pracowników budowy należy wymienić przede wszystkim:

 • upadek podczas poruszania się lub z wysokości,
 • potrącenie przez poruszające się pojazdy,
 • urazy mechaniczne powstałe przy obsłudze materiałów lub narzędzi oraz poprzez kontakt z urządzeniami technicznymi,
 • porażenie prądem lub pochwycenie przez elementy ruchome,
 • obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
 • możliwość uderzenia przez spadające przedmioty czy transportowane ładunki.

Najlepszym sposobem, by zapobiec powstawaniu wypadków jest podejmowanie działań różnorodnych. Skupienie się tylko na jednym obszarze, np.  dbałość o stan techniczny maszyn nie będzie dostatecznie skuteczne. Należy równocześnie dbać o poprawę ogólnej organizacji i sposobów wykonywania pracy, a także o świadomość pracowników realizujących poszczególne czynności.

Pracodawca powinien podejmować takie czynności, które koncentrują się na właściwej realizacji podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to:

 • odpowiednie przygotowanie prac pod względem organizacji i wyposażenia technicznego,
 • zapewnienie wymaganej dla realizowanych czynności dokumentacji i zapoznanie z nią pracowników (należy pamiętać zwłaszcza o IBWR),
 • wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej,
 • dopuszczenie do pracy wyłącznie osób posiadających ważne badania lekarskie i aktualne szkolenie w dziedzinie bhp.

Dobrą praktyką wspomagającą proces zarządzania ryzykiem i zapobiegania wypadkom jest:

 • prowadzenie regularnych odpraw z pracownikami (np. przed rozpoczęciem prac),
 • organizacja szkoleń informacyjnych dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wchodzących na plac budowy (generalny wykonawca, podwykonawcy, firmy zewnętrzne)
 • zobligowanie uczestników inwestycji do stosowania określonego i sprawdzonego typu wyposażenia ochronnego tj. okulary ochronne czy obuwie robocze o ustalonych parametrach.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej