SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy oraz upoważnieni przez nich pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska (inspektorzy) w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wymogów ochrony środowiska przez podmiot korzystający ze środowiska mają prawo przeprowadzić kontrolę. Jakie mają uprawnienia podczas inspekcji?

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r.Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) określa zakres i tryb wykonywania zadań kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Z kolei w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) określone są zasady przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców przez organy administracji publicznej.

Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska inspektor uprawniony jest do:

  • wstępu wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz do środków transportu;
  • wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko;
  • żądania wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów;
  • oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu;
  • oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
  • żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia mandatu lub kary grzywny;
  • oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz odprowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej