Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Specjalista ds. kadr i płac – certyfikacja zawodu na Śląsku

  • Chcesz pracować w zawodzie księgowego?
  • Zależy Ci na rozwijaniu i poszerzeniu wiedzy?
  • Potrzebujesz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności?

W sprawie szkolenia kadrowo-płacowego z certyfikatem z kodem zawodu wybierz dogodny termin z dat wymienionych poniżej lub zwróć się bezpośrednio do Aleksandry Płazy-Kos Głównego specjalisty ds. szkoleń Oddziału SEKA S.A. Katowice tel.: 32 700 22 37 | kom.: 501 068 621, e-mail: aleksandra.plaza@seka.pl

Kurs Kadry i Płace Katowice

Prowadzenie spójnej i przemyślanej polityki kadrowej oraz związanej z wynagrodzeniami stanowi obowiązek współczesnych przedsiębiorstw. Specjaliści w tym zakresie są, więc szczególnie pożądaną grupą na obecnym rynku pracy, zwłaszcza gdy mogą pochwalić się certyfikatem zawodowym. Kurs Kadry i Płace Katowice prowadzony przez specjalistów z firmy SEKA stanowi szansę na zdobycie tych cenionych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.

Kurs Kadry i Płace Katowice – program szkolenia

Osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w przedsiębiorstwach, a także naliczane wynagrodzeń powinna cechować doskonała znajomość obowiązującego prawa, jak również wysoka etyka pracy. Kurs Kadry i Płace Katowice obejmuje, zatem wszelkie zagadnienia, które powinni znać najlepiej wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie.

Na szkolenie składają 72 godziny dydaktyczne. W trakcie kursu jego uczestnicy mają do czynienia z zagadnieniami takimi jak prawo pracy, czas pracy, świadczenia pracownicze, obowiązki pracowników i pracodawców oraz między innymi prawidłowe naliczenie składek do ZUS i Urzędu Skarbowego. Kurs Kadry i Płace Katowice obejmuje ponadto praktyczne zajęcia w postaci warsztatów komputerowych. W ich trakcie uczennicy poznają program Płatnik, który znajduje zastosowanie w większości współczesnych firm, a jego znajomość jest wyraźnym atutem w CV potencjalnego pracownika.

Do kogo skierowany jest kurs Kadry i Płace Katowice?

Kurs Kadry i Płace Katowice to zajęcia skierowana do osób posiadających przynajmniej średnie wykształcenie. Skorzystają z niego zarówno osoby już pracujące w zawodzie, które mogą w ten sposób rozszerzyć swoją wiedzę, jak i osoby pragnące zdobyć nowy, pożądany na współczesnym rynku pracy zawód. Ukończenie kursy stwarza uczestnikowi szansę na objęcie posady specjalisty lub na awans zawodowy w ramach aktualnej ścieżki kariery.

Kurs Kadry i Płace Katowice zakończony certyfikacją – wszystkie korzyści z jego ukończenia

Proponowany kurs Kadry i Place Katowice kończy się czterogodzinnym egzaminem zawodowym. Dzięki temu uczestnicy mają szansę zyskać certyfikat oznaczony kodem uwzględnionym w stosownym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 roku. Poza kwalifikacjami uczestnicy zyskują także praktyczną wiedzę za sprawą warsztatów. Dla wielu potencjalnych uczestników ważny jest fakt, że kurs Kadry i Płace Katowice może zostać współfinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/06/Kadry-i-place-200x200-SEKA.png

CELE SZKOLENIA

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby:
a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie specjalisty ds. płac
c) rozumiejące znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

KORZYŚCI

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe z zakresu kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas których prowadzący przedstawi liczne przykłady i interpretacje, które pomogą w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/05/Kurs-kadry-i-place-–-od-podstaw-seka-sa-szkolenia.jpg

MODUŁ KADROWY (72 godziny dydaktyczne)

1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
– Źródła oraz zasady prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń).
– Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych

2. Podstawy świadczenia pracy
– Nawiązanie i ustanie stosunku pracy:
– Zmiana treści umowy o pracę:
– Ustanie stosunku pracy:
– Zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika:
– Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych.

3. Czas pracy i urlopy
– Czas pracy jako istotny element wynagrodzenia za pracę
– Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).

4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
– Ochrona pracy kobiet
– Ochrona pracy młodocianych
– Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec osób niepełnosprawnych

5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
– Porządek i dyscyplina pracy
– Odpowiedzialność materialna pracowników
– Odpowiedzialność pracownika i firmy za naruszenie przepisów prawa pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
– Wybrane zagadnienia z działu X Kodeksu Pracy
– Pracownik i pracodawca przed sądem

6. Świadczenia socjalne
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
– Prawo ubezpieczeń społecznych (zarys systemu, w tym: zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

MODUŁ PŁACOWY (32 godziny dydaktyczne)

7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

8. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe

9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych
– Rozliczenia z ZUS-em
– Rozliczenia z urzędem skarbowym

10. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Program Płatnik – warsztaty przy komputerach.

EGZAMIN (4 godziny)

Wybierz kurs w Twojej okolicy i dogodnym terminie: