SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ABC sprawozdawczości w przedsiębiorstwie

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie cyklicznych obowiązków sprawozdawczych w ochronie środowiska.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest dla pracowników firm, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji środowiskowej do organów administracyjnych, w szczególności dla specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. BHP i pracowników działów księgowości oraz osób prywatnych.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 •     prawidłowego zbierania danych niezbędnych do obliczenia wysokości opłat środowiskowych
 •     zasad raportowania do  KOBiZE
 •     właściwego prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości odpadowej
 •     zasad obliczania opłaty produktowej
 •     sprawozdań OPAK

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Przedstawienie aktualnych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska – definicja.
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

 •     rodzaje korzystania ze środowiska podlegające obowiązkom sprawozdawczym
 •     sprawozdawczość opłatowa, prowadzenie ewidencji i zasady składania wykazów
 •     opłaty podstawowe i podwyższone, zwolnienia z opłat, pomoc de minimis
 •     zmiany w systemie opłat za korzystanie ze środowiska za rok sprawozdawczy 2013r.
 •     korekta sprawozdania za korzystanie ze środowiska
 •     sankcje karne i finansowe

3. Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

 •     podmioty zobligowane do rejestracji w Krajowej Bazie i procedura rejestracji
 •     zasady funkcjonowania Krajowej Bazy KOBiZE – przedstawienie podstawowych pojęć wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska i systemu zarządzania emisjami
 •     obowiązki nałożone na przedsiębiorców w ramach raportowania do KOBiZE
 •     zakres emisji podlegający sprawozdawczości

4. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa.

 •     zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych
 •     korekta zbiorczego zestawienia danych
 •     kary pieniężne

5. Sprawozdania OPAK

 •     podmioty których dotyczy obowiązek sprawozdawczości w zakresie opakowań
 •     różnice w formularzach 1,2,3

6. Opłata produktowa- sprawozdanie OŚ-OP1

 •     podstawa obliczenia opłaty produktowej
 •     obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 •     współpraca z organizacją odzysku