SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne prawo pracy oraz zmiany w prawie pracy w 2018 i 2019 roku

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy na temat właściwego stosowania Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie pracy. Omówienie praktycznych problemów związanych z rozwiązywaniem umów przez pracodawcę, zmian w zakresie dokumentacji, dobór odpowiedniej formy zatrudnienia to tylko niektóre z tematów, które będą omówione podczas szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA

Kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

KORZYŚCI

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy, poszerzenie wiedzy o najnowsze orzecznictwo sądowe oraz wykładnię organów kontroli.

ZAKRES TEMATYCZNY

I.    Dyskryminacja na etapie rekrutacji.

1.    Jakich pytań unikać na rozmowie rekrutacyjnej?
2.    Jakich danych można żądać od kandydata do pracy, a o jakie można poprosić?
3.    Jakich dokumentów można żądać od kandydata do pracy?  
4.    Postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi – na co zwrócić uwagę w kontekście ochrony danych osobowych.

II.    Dobór odpowiedniej formy zatrudnienia.
1.    Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia a domniemanie istnienia stosunku pracy;
2.    Jakich błędów unikać w zakresie zatrudniania na podstawie umowy zlecenia?  
3.    Skutki kontroli PIP w zakresie niezgodnego z prawem zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych.
4.    Ustalenie istnienia stosunku pracy – konsekwencje dla zleceniodawcy.
5.    Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
•    stawka minimalna przy umowach zlecenia i umowach oświadczenie usług;
•    zasady ustalania sposobu potwierdzania godzin wykonywanie czynności;
•    przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z ewidencją przepracowanych godzin;
•    ustalania terminu płatności za umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług;
•    nowe uprawnienia kontrolne PIP.

III.    Zasady zatrudniania na podstawie umów o pracę – w tym zasady zatrudniania na podstawie umów terminowych (obowiązujące od 22.02.2016 r.):
1.    Rodzaje umów o pracę.
2.    Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy na okres próbny.
3.    Czy nadal funkcjonuje umowa na czas zastępstwa i na co uważać w tym zakresie?
4.    Umowa na czas określony – limity ilościowe i czasowe.
5.    Konsekwencje dla pracodawców za naruszenia nowych limitów.
6.    Kodeksowe wyjątki od limitów zawierania umów na czas określony.
7.    Praktyczne problemy w stosowaniu nowych przepisów i ryzyka związane z ich błędną interpretacją.

IV.    Treść umowy o pracę – warunki zatrudnienia i sposób ich określania, w tym zasady ustalania w umowie wynagrodzenia za pracę, miejsca wykonywania pracy oraz terminu rozpoczęcia pracy i ich skutki dla pracodawcy (praktyczne wskazówki).

V.    Praktyczne stosowanie przepisów dotyczących wprowadzania i stosowania telepracy, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

VI.    Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy.
1.    Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
2.    Zasady zawierania porozumień zmieniających,
3.    Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów);
4.    Wypowiedzenie zmieniające a procedura zwolnień grupowych;
5.    Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych a zmiana treści umowy (zmiany regulaminów a konieczność wypowiadania warunków zatrudnienia).

VII.    Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę.
1.    Sposoby ustania stosunku pracy.
2.    Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.
3.    Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.
4.    Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia;
5.    Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.
6.    Zmiana wieku emerytalnego i jej wpływ na zakres ochrony przed wypowiedzeniem (wyjaśnienie skomplikowanych przepisów przejściowych).
7.    Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy;
8.    Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.
9.    Obowiązki konsultacyjne
10.    Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.
11.    Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.
12.    Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę:
•    rozliczenie pracownika
•    wydanie świadectwa pracy – nowe (od 01.01.2017 r. ) zasady wydawania świadectw pracy z uwzględnieniem przepisów przejściowych;

VIII.    Nowe terminy na odwołania się pracownika do sądu pracy (w tym skutki błędnych pouczeń pracodawcy, wskazanie właściwego sądu pracy).

IX.    Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych od 1 stycznia 2019 roku.
1.    Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej wraz z omówieniem przepisów przejściowych;
2.    Zmiana formy prowadzenia akt osobowych z papierowej na elektroniczną – praktyczne wskazówki do wprowadzenia zmian.

Zapisz się na nasz newsletter!