SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzanie substancjami chemicznymi w przedsiebiorstwie

CELE SZKOLENIA

 1. Przekazanie aktualnych informacji z zakresu klasyfikowania, oznakowania i gospodarowania substancjami, mieszaninami i wyrobami chemicznymi.  
 2. Przedstawienie zmiany załączników nr XIV i XVII do Rozporządzenia REACH.
 3. Omówienie zasad sporządzania kart charakterystyki substancji, procesu rejestracji substancji  i wprowadzania do obrotu wyrobów gotowych.
 4. Prezentacja Rozporządzenia CLP i kolejnych dostosowań do postępu technicznego.
 5. Nanomateriały  w świetle wymogów Rozporządzenia REACH.

ADRESACI SZKOLENIA

 1. Przedsiębiorcy zarządzający gospodarką substancjami chemicznymi w przedsiębiorstwie.
 2. Pracownicy odpowiedzialni za ochronę środowiska i BHP w przedsiębiorstwie

KORZYŚCI

 1. Poznanie podstaw prawnych, regulujących obowiązki przedsiębiorstw w zakresie chemikaliów, zwłaszcza Rozporządzeń REACH i CLP.
 2. Przedstawienie nowej klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych, obowiązującej od 1 czerwca 2015 roku.
 3. Określenie obowiązków  użytkowników substancji i mieszanin.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Prezentacja podstawowych aktów prawnych, krajowych i wspólnotowych, regulujących obowiązki przedsiębiorstw w zakresie gospodarki substancjami i mieszaninami chemicznymi.  Szczególnie Rozporządzeń UE: 1907/2006 (REACH) i 1272/2008 (CLP),
 2. Nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych od 1 czerwca 2015 r.
 3. Zmiany załączników do Rozporządzenia REACH – załącznik XIV i XVII.
 4. Identyfikacja obowiązków producenta, importera i dalszego użytkownika.
 5. Rejestracja substancji,  zezwolenia i ograniczenia, zgłaszanie klasyfikacji, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw, ograniczenia i zakazy stosowania substancji i mieszanin.
 6. Karta charakterystyki jako dokument przekazywany w łańcuchu dostaw:  format karty,  okresy przejściowe.
 7. Rozporządzenie regulujące wywóz i przywóz substancji i mieszanin.
 8. Nanomateriały:  definicja i wymogi w świetle Rozporządzenia REACH.
 9. Uprawnienia organów kontrolnych.
 10. Bezpieczne obchodzenie się z substancjami i mieszaninami chemicznymi.