SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Chemikalia – obowiązki użytkownika w świetle przepisów REACH i CLP

CELE SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących stosowania chemikaliów.

ADRESACI SZKOLENIA

  • Przedsiębiorcy
  • Osoby zaangażowane w procesy organizacji i nadzoru produkcji, magazynowania, transportu i in. z udziałem czynników chemicznych
  • Pracownicy służb bhp
  • Wszyscy, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy

KORZYŚCI

Uczestnicy zaktualizują wiedzę dotyczącą wymagań bezpieczeństwa pracy z użyciem czynników chemicznych stwarzających zagrożenie w tym obowiązków użytkownika w świetle nowych przepisów prawa

ZAKRES TEMATYCZNY

– REACH – podstawy;
– Mieszanina, substancja, wyrób z zamierzonym uwolnieniem substancji;
– Karta charakterystyki i scenariusze narażenia;
– Obowiązki dalszych użytkowników wg REACH;
– CLP – podstawy;
– Czynniki rakotwórcze i mutagenne – klasyfikacja;
– Ocena ryzyka w narażeniu na czynniki chemiczne – OIP ekspercka metoda;
– Warsztaty – ocena ryzyka w narażeniu na czynniki chemiczne.