SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

CELE SZKOLENIA

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Kursant  ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs rekomendowane jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych rozliczania wynagrodzeń oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji.

KORZYŚCI

Swobodne poruszanie się w obszarze zagadnień personalnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników jak również z zatrudnianiem osób na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

MODUŁ PERSONALNY- KADROWY

1. Źródła prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy).
2. Nawiązanie stosunku pracy:
        a. elementy konieczne i fakultatywne umowy o pracę,
        b. domniemanie istnienia stosunku pracy,
        c. rodzaje umów o pracę, korzyści i wady.
3. Zmiana treści umowy o pracę:
        a. wypowiedzenie zmieniające w zależności od rodzaju umowy o pracę,
        b. porozumienie zmieniające.
4. Ustanie stosunku pracy:
        a. kodeksowe i pozakodeksowe sposoby ustania stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy,
        b. wypowiedzenie umowy o pracę,
        c. zwolnienie „dyscyplinarne”,
        d. porozumienie stron,
        e. ochrona trwałości stosunku pracy.
5. Zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika:
        a. zwolnienia grupowe, w tym procedura zwolnień grupowych, odprawy i inne obowiązki pracodawcy,
        b. zwolnienia indywidualne i ich konsekwencje.
6. Świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych:
        a. ogólne cechy charakterystyczne umów cywilnoprawnych,
        b. charakterystyka umowy zlecenia,
        c. charakterystyka umowy o dzieło,
        d. charakterystyka kontraktu menadżerskiego.
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
8. Prawo ubezpieczeń społecznych:
        a. obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika,
        b. świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
9. Odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy:
        a. zasady ogólne,
        b. odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
        c. wspólna odpowiedzialność za mienie łącznie powierzone.
10. Czas pracy:
        a. podstawowe pojęcia (doba, tydzień, odpoczynki),
        b. systemy czasu pracy,
        c. praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie,
        d. praca w niedziele i święta,
        e. praca w dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
        f.  praca w porze nocnej.
11. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona:
        a. wprowadzenie (podstawowe pojęcia, składniki wynagrodzenia, sposób ustalania zasad wynagrodzenia, systemy wynagrodzeń),
        b. prawna ochrona wynagrodzeń,
        c. świadczenia w związku niewykonywaniem pracy,
        d. inne świadczenia obligatoryjne.
12. Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).
13. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
        a. tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
        b. osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu,
        c. przeznaczenie środków funduszu,
        d. wspólna działalność socjalna,
        e. świadczenie urlopowe,
        f.  odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
14. Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych:
        a. niepełnosprawni:
        b. kobiety i młodociani:
15. Porządek i dyscyplina pracy:
        a. nagrody i wyróżnienia,
        b. kary porządkowe oraz procedura ich nakładania,
        c. zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz bez prawa do wynagrodzenia.
        d. prowadzenie dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych.

egzamin 45 min

MODUŁ PŁACOWY

16. Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
        a. Składki na ubezpieczenie społeczne
        b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
        c. Ograniczenie składek społecznych
        d. Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku
        e. Technika naliczania od brutto do netto – wynagrodzenie zasadnicze/ stawka godzinowa
        f.  Wynagrodzenie pomniejszone za pracę – nieprzepracowanie całego miesiąca (rozpoczęcie/zakończenie pracy w trakcie miesiąca, choroba, inne nieobecności)
        g. Dwie wypłaty w jednym miesiącu
17. Technika naliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
        a. Składkowanie i opodatkowanie umów cywilnoprawnych
        b. Koszty uzyskania i zaliczka na podatek
        c. Technika naliczania umów zlecenie
        d. Technika naliczania umowy o dzieło/ praw autorskich
        e. Wynagrodzenie członków zarządu i rad nadzorczych
18. Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za urlop
        a. Składniki stałe i zmienne uwzględniane w podstawie urlopowej
        b. Składniki nieuwzględniane w podstawie urlopowej
        c. Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy
        d. Współczynnik do ekwiwalentu za urlop
        e. Technika naliczenia wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
19. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
        a. Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
        b. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
        c. Składniki uwzględniane przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych     
20. Odprawy i odszkodowania na liście płac
21. Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników na liście płac
        a. Opieka medyczna
        b. Pakiet sportowy
        c. Samochód służbowy do celów prywatnych
        d. Mieszkanie dla pracownika
        e. Telefon i komputer
        f.  Dodatkowe ubezpieczenie
22. Warsztaty z programu Płatnik 10.01.001
        a. Zakładanie Płatnika w programie
        b. Aktualizacja i uwierzytelnianie danych
        c. Rejestr ubezpieczonych – aktualizacja danych
        d. Dokumenty zgłoszeniowe
        e. Dokumenty rozliczeniowe
        f.  Tworzenie i wysyłka dokumentów
        g. Informacja dla osoby ubezpieczonej za miesiąc/rok
        h. Informacja IWA

Zapisz się na nasz newsletter!