SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Praktyczny kurs obowiązkowych pomiarów odbiorczych i okresowych zgodnie z ustawą prawa budowlanego w zakresie elektroenergetycznym – grupa „G1”, cieplnym – grupa „G2” i gazowym – grupa – „G3”

CELE SZKOLENIA

Zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych. Zaznajomienie z przepisami i wymaganiami organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV wraz z przygotowaniem do egzaminu. Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych.

ADRESACI SZKOLENIA

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób chcących zmienić zawód, lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnikiem kursu może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych.

KORZYŚCI

 Dzięki kursowi uczestnicy będą wiedzieć jak:

    Dobierać urządzenia kontrolne i odpowiednio się nimi posługiwać,
    Rozpoznawać oznakowanie i stosowane parametry przewodów w sieci, instalacjach, urządzeniach elektrycznych,
    Dobierać mierniki i sprzęt stosownie do rodzaju wykonywanych prac pomiarowych,
    Znać przepisy dotyczące wykonywania obowiązkowych pomiarów kontrolnych,
    Prawidłowo określać wynik pomiaru przewidując możliwe błędy odczytu.

Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Przepisy regulujące okresowe wykonywanie pomiarów ochronnych
 • Właściwy dobór przyrządów pomiarowych i kontrolnych
 • Spełnianie wymogów zawartych w normach i przepisach Urząd regulacji Energetyki
 • Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
 • Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV.
 • Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych.
 • Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV.
 • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym.
 • Ochrona przeciwpożarowa.
 • Gospodarka energetyczna
 • Przepisy i warunki techniczne dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.
 • Ochrona przeciwporażeniowa prądem elektrycznym.
 • Przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Dokumentacja techniczna eksploatacji. Prace kontrolno-pomiarowe.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa przy eksploatacji, naprawach, montażu i pomiarach urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
 • Pierwsza pomoc poszkodowanym przy eksploatacji urządzeń i sieci cieplnych. W przypadku wyczerpania cieplnego, oparzenia kwasem, oparzenia, złamań, stłuczeń, zatrucia czadem, porażenia prądem elektrycznym itp.
 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 •  Przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 • Dokumentacja techniczna eksploatacji.
 • Prace kontrolno-pomiarowe.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwporażeniowa prądem elektrycznym.
  Pierwsza pomoc poszkodowanym przy eksploatacji urządzeń i sieci gazowych.
 • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych /sieci cieplne i gazowe/.

Zapisz się na nasz newsletter!