SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie jakością w placówkach medycznych wg normy ISO 9001:2008

CELE SZKOLENIA

• Poznanie procesu planowania i wdrażania systemu ISO
• Uzyskanie odpowiedzi na pytanie co to jest system ISO 9001:2008, jakie są warunki jego wdrażania, dokumentowania i auditowania.
• Wdrożenie przykładowego systemu ISO

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy wyznaczeni do przygotowania kompletnej dokumentacji ISO w branży medycznej, pracownicy pełniący funkcje koordynatora systemu, audytora wewnętrznego, specjalisty ds. ISO.

KORZYŚCI

• usystematyzowanie wiadomości związanych z systemem ISO,
• nabycie praktycznej umiejętności z zakresu przygotowania procedur niezbędnych do tworzenia systemu ISO

ZAKRES TEMATYCZNY

Dzień 1
Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008.
•Filozofia i zasady systemu zarządzania jakością
•Zakres i wyłączenia z normy
•Podejście systemowe
•Odpowiedzialność kierownictwa
•Realizacja wyrobu (usługi medycznej)

Dzień 2
Mapowanie procesów organizacji
•Podejście procesowe
•Definicja i elementy procesu
•Identyfikacja procesów w systemie zarządzania
•Definiowanie mierników i wskaźników

Dokumentacja systemu zarządzania jakością
•Zakres i struktura dokumentacji
•Polityka jakości
•Cele jakości
•Księga jakości

Dzień 3
Nadzór i działania systemowe
•Planowanie działań systemowych
•Nadzór nad dokumentacją
•Audyty wewnętrzne
•Przegląd zarządzania

Specyfika wdrażania systemu w placówce medycznej:
• Nadzór nad dokumentami o znaczeniu istotnym dla procesu leczenia pacjenta i zachowania tajemnicy lekarskiej;
• Określenie wymagań, potrzeb i oczekiwań pacjenta, a także zakładany jego poziom satysfakcji;
• Ustalenie standardów medycznych postępowania z pacjentem;