SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad prawidłowego tworzenia umowy, a także pokazanie na co należy zwracać szczególną uwagę przed jej podpisaniem.
Podczas szkolenia pokazane zostaną najczęściej popełniane błędy w zakresie tworzenia i zawierania umów, przeprowadzone zostaną również praktyczne warsztaty prawidłowego redagowania różnych typów umów ze wskazaniem różnic pomiędzy nimi.
Ponadto uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakich dokumentów należy domagać się od drugiej strony umowy, a także jak we właściwy sposób zabezpieczyć interesy strony.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do:
-przedsiębiorców
-podmiotów współpracujących z przedsiębiorcami
-wszystkich kategorii pracowników nastawionych na kontakt z klientem

KORZYŚCI

-uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie tworzenia, zawierania i realizacji umów stosowanych w obrocie gospodarczym
-nabycie umiejętności poprawnego konstruowania umów handlowych

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Wprowadzenie – przepisy prawne
– Zasada swobody umów i jej ograniczenia.
– Podmioty zdolne do zawierania umów cywilnoprawnych (podmioty stosunku cywilnoprawnego).
– Sposoby zawarcia umowy.
2. Zasady tworzenia umowy, jej struktura i niezbędne elementy
3. Formalno-prawne aspekty tworzenia i zawierania umów w obrocie gospodarczym:
– Właściwa reprezentacja stron przy zawieraniu umowy.
– Prawidłowe oznaczenie stron umowy.
– Miejsce zawarcia umowy a miejsce jej wykonania.
– Zabezpieczenie interesów reprezentowanej przez nas strony umowy.
-Podpisanie umowy i jej parafowanie.
4. Praktyczne aspekty tworzenia i zawierania umów w obrocie gospodarczym:
– Najczęściej popełniane błędy w tworzeniu i zawieraniu umów
– Wybór umowy w zależności od sytuacji faktycznej (umowy powszechnie spotykane oraz umowy nietypowe)