SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

CELE SZKOLENIA

przygotowanie do skutecznego pozyskiwania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

ADRESACI SZKOLENIA

osoby składające wnioski w ramach RPOWP

KORZYŚCI

poszerzenie oraz aktualizacja wiedzy na temat składania wniosków w ramach RPOWP na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY

Zasady sprawozdawczości projektów zintegrowanych w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020
1.    podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości projektów
2.    specyfika sprawozdawczości projektów zintegrowanych
3.    terminy sprawozdawczości projektów zintegrowanych
4.    sprawozdawczość okresowa  i końcowa.
5.    obowiązki wnioskodawcy wynikające ze sprawozdawczości projektu
6.    odstępstwa w realizacji projektu – co zrobić aby nie stracić dotacji ?
7.    jak raportować postęp rzeczowy  i postęp finansowy projektu ?
8.    problemy i trudności w realizacji projektu
9.    zgodność projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów zintegrowanych w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020
1.    kiedy i jak monitorować projekt
2.    monitoring projektu zintegrowanego
3.    monitoring postępu rzeczowo-finansowego projektu zintegrowanego
4.    rozliczenie finansowe poniesionych wydatków –  zestawienie wydatków  
5.    dochód w okresie sprawozdawczym
6.    wskaźniki realizacji projektu i ich monitoring
7.    najczęściej popełniane błędy

Rozliczenie projektu i co dalej ?
1. okres trwałości projektu – działania dozwolone i niedopuszczalne
2. obowiązki beneficjenta w zakresie utrzymania celu projektu
3. o jakich kwestiach  informować instytucję udzielającą wsparcia po zakończonym projekcie.

Podsumowanie szkolenia i pytania.