SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska – zasady naliczania opłat

CELE SZKOLENIA

Omówienie zagadnień związanych z obowiązkami podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym omówienie najnowszych zmian w przepisach zmieniających system opłat za korzystanie ze środowiska od roku 2013.

ADRESACI SZKOLENIA

Specjaliści ds. ochrony środowiska, pracownicy zajmujący się naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w ramach działalności gospodarczej (np. korzystający z samochodów, posiadający kotłownie, prowadzący procesy technologiczne m.in. malowanie, spawania, pobierający wodę podziemną lub powierzchniową, odprowadzający ścieki do środowiska)

KORZYŚCI

Poszerzenie wiedzy na temat wymagań prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska m.in. w zakresie sposobu naliczania opłat i prowadzenia niezbędnej sprawozdawczości, a także w zakresie zmian w systemie opłat wynikających z nowelizacji przepisów.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Aktualne akty prawne z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska
  2. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska
  3. Rodzaje korzystania ze środowiska podlegające obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym
  4. Sprawozdawczość opłatowa, obowiązki prowadzenia ewidencji i zasady składania wykazów
  5. Opłaty podstawowe i podwyższone. Zwolnienia z opłat
  6. Zasady naliczania opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska oraz wypełniania wykazów zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat
  7. Zmiany w systemie opłat za korzystanie ze środowiska