SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w prawie pracy 2015/2016

CELE SZKOLENIA

  1. Aktualizacja wiedzy z zakresu  prawa pracy
  2. Zapoznanie z wdrożonymi i projektowanymi zmianami

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby chcące zaktualizować swoją wiedzę nt. najnowszych zmian w prawie pracy

KORZYŚCI

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy, poszerzenie wiedzy o najnowsze orzecznictwo sądowe oraz wykładnię organów kontroli

ZAKRES TEMATYCZNY

I. Zmiany wchodzące w życie w 2015 roku
1.    wstępne badania lekarskie na nowych zasadach.
2.    Zasady kierowania na badania pracowników prowadzących samochody w celach służbowych po zmianie rozporządzenia Ministra Zdrowia

II. Zmiany Kodeksu pracy w 2016
1.    Limit umów na czas określony oraz rezygnacja z niektórych umów
– Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony
– Sposoby radzenia sobie przez pracodawcę z ograniczeniem czasowym i ilościowym
– Zmiana rodzajów umów o pracę
– Zmiany w umowie na czas określony
2.    Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych 
3.    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenie będzie wreszcie w pełni legalne.
4.    Planowane zmiany w zakresie weksli w stosunkach pracy

III. Czas pracy w 2015 roku w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1.    Czas pracowników niepełnosprawnych po zmianach.
2.    Systemy czasu pracy oraz dopuszczalne okresy rozliczeniowe.
3.    Ruchomy czas pracy
4.    Zasady prawidłowego planowania czasu pracy.
5.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.

IV. Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1.    Rezygnacja z przepisu stanowiącego podstawę do proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego
2.    Zawieszenie przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy na czas korzystania z urlopu wychowawczego

V. Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem w 2016 roku – nowe zasady korzystania.
1.    Ujednolicenie urlopów na dziecko
2.    Możliwość późniejszego wykorzystania urlopu rodzicielskiego
3.    Zmienione zasady udzielania urlopu wychowawczego
4.    Terminy składania wniosków o urlop rodzicielski oraz wychowawczy
5.    Dłuższa możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu
6.    Dzielenie się urlopami bez względu na podstawę prawną zatrudnienia
7.    Wykorzystanie urlopu przez osoby najbliższe
8.    Prawo do zasiłku w razie podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka
9.    Zmiany w korzystaniu z urlopu ojcowskiego
10.    Elastyczniejsze korzystanie z dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem