SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w prawie pracy

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników służb kadrowych ze zmianami w przepisach prawa pracy. Omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

ADRESACI SZKOLENIA

Kierowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę, pracowników działów kadr oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.

KORZYŚCI

Zdobycie praktycznych umiejętności:
· Poznanie uregulowań prawnych, które weszły w życie w 2017 roku.
· Doskonalenie umiejętności stosowania zasad wspomnianych regulacji w praktyce
· Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, praktykę i interpretacje organów kontroli

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, a wykładowcy udzielą wyczerpujących odpowiedzi na indywidualne pytania.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.      Umowy zlecenia i umowy o dzieło w 2017 roku;

a)     kogo dotyczy nowelizacja;

b)     stawka minimalna przy umowach zlecenia i umowach oświadczenie usług;

c)     zasady ustalania sposobu potwierdzania godzin wykonywanie czynności;

d)     przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z ewidencją przepracowanych godzin;

e)     ustalania terminu płatności za umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług;

f)      omówienie zagrożeń w zawieraniu umów zlecenia i umów o dzieło.

2.      Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku. 

3.      Zmiana wieku emerytalnego i jej wpływ na zakres ochrony przed wypowiedzeniem;

4.      Nowe („stare”) zasady wydawania świadectw pracy.

a)     omówienie nowych zasad wydawania świadectw pracy, w tym przepisów przejściowych dotyczących umów terminowych trwających w dniu wejścia w życie ustawy;

b)      omówienie nowego wzoru świadectwa pracy. 

5.      Zmiany w zakresie obowiązku tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania od 2017 roku.

6.      Zmiany terminów odwołania do sądu od wypowiedzenia i „dyscyplinarki”.

7.      Zmiany w zakresie zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej;

8.      Przypomnienie najważniejszych zamian w prawie pracy w 2016 roku.

a)     zawieranie i wypowiadanie umów na czas określony;
b)    
najważniejsze zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem;
c)    
zmiany w zakresie potrąceń z wynagrodzenia;
d)    
elektroniczne zwolnienia lekarskie;
e)    
zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia (podstawowe elementy);
f)     
potwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy.