Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem Polskiego Ładu od 2022 r.

CELE SZKOLENIA

ADRESACI SZKOLENIA

KORZYŚCI

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Pakiet przepisów „Nowego Polskiego Ładu” a sytuacja pracownika i pracodawcy:
a. wzrost kwoty wolnej od podatku,
b. zmiana skali podatkowej (podniesienie kwoty od której będzie obowiązywał wyższy próg podatkowy),
c. ulga dla „klasy średniej”,
d. 0% podatku dla pracujących osób, które nabyły uprawnienia emerytalne,
e. zmiany dotyczące składki zdrowotnej (rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu oraz zniesienie odliczeń od podatku),
f. oskładkowanie wszystkich umów zlecenia, niezależnie od zbiegu tytułów do ubezpieczenia (zmiany w kierunku „jednolitego kontraktu za pracę” – sposób na ograniczenie umów cywilnoprawnych, tzw. „śmieciówek”).

2.Zmiany w ubezpieczeniach społecznych:
a. zmiany które weszły w życie 18.09.2021 r. w tym:
-zmiana zasad nabycia prawa do renty,
-przejście na formę elektroniczną w komunikacji z ZUS podczas kontroli (uporządkowanie kwestii wnoszenia zastrzeżeń i wykonywania zaleceń pokontrolnych),
-zwolnienie z opłacania odsetek za zwłokę,
-obowiązek ZUS zawiadamiania o nadpłatach i zasady ich rozliczania,
b. zmiany od 01.01.2022 r. w tym:
zmiany w zasiłkach – wzrost wysokości zasiłku chorobowego za pobyt
 w szpitalu, skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia,
zmiana zasad ustalania okresu zasiłkowego (uniezależnienie od przyczyny przed i po przerwie tego okresu),
rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłków macierzyńskich, ograniczenie terminów dokonywania korekt dokumentacji rozliczeniowej w ZUS,
zmiany w zakresie ściągalności świadczeń nienależnych oraz zmiany w zakresie odpowiedzialności płatnika który przekazał nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń, zmiany formy uzyskiwania i uwierzytelniania A1,
zmiany formy przekazywania informacji o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
c. zmiany od 01.01.2023 r. – obowiązek założenia elektronicznego profilu informacyjnego.
3. Nowe przepisy o sygnalistach – terminarz wdrażania, założenia przepisów, obowiązki dla pracodawców.

4. Dyrektywa work – life balans a uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – obowiązek wdrożenia do 02.08.2022 r., obejmuje zagadnienia:
a. zmiany w urlopach rodzicielskich – 2 miesiące wyłącznie dla ojca,
b. 5 dni urlopu opiekuńczego w związku z koniecznością opieki nad „krewnym”,
c. czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych,
d. elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do lat 8,
e. projekty zmian w przepisach prawa pracy a wdrażanie dyrektywy.

5. Praca zdalna:
a. praca zdalna – aktualne regulacje (obowiązujące w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),
b. projekt wprowadzenia uregulowań pracy zdalnej do kodeksu pracy: zdefiniowanie pracy zdalnej, zasady jej organizowania (w tym obowiązki zawarcia porozumienia lub wydania regulaminu), zlecanie pracy zdalnej obowiązkowo i fakultatywnie, koszty pracownika i pracodawcy, możliwość rezygnacji z pracy zdalnej, dokumentowanie pracy zdalnej, kontrola pracownika pracującego zdalnie, zmiana formy wniosków
o skorzystanie z uprawnień z pisemnej na elektroniczną.

6.Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników:
a. aktualnie obowiązujące zasady w zakresie kontroli trzeźwości pracowników (przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i RODO a uprawnienia i obowiązki pracodawcy,
w tym rola wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy),
b. projekt zmian w przepisach: dopuszczenie kontroli prewencyjnej na obecność alkoholu lub środka działającego podobnie, ujednolicenie zasad wprowadzania takich kontroli, możliwość rozszerzenia regulacji na osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy.

7. Pozostałe propozycje zmian w prawie pracy:
a. dotyczące wprowadzenia nowej decyzji inspektorów pracy tj. o ustaleniu istnienia stosunku pracy (w ramach kontroli przestrzegania zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – aktualnie inspektorzy mogą jedynie występować w tych sprawach z powództwem do sądu pracy),
b. związane z dyrektywą przejrzystości wynagrodzeń UE a prawo pracy (jawność wynagrodzeń i zniesienie ich poufności, obowiązki dla pracodawców 250+ publikacji zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć, itd.),
c. dotyczące zmian w urlopach wypoczynkowych.

Terminy szkolenia

1

Proszę czekać, trwa ładowanie szkoleń