SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rozpoczął się tegoroczny nabór zgłoszeń o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkolenia ustawicznego. W tym roku przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limit wynosi 4 000 000 złotych. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania nawet do 100% kwoty kosztów szkolenia. Również i w tym roku SEKA S.A. pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy procedury zgłoszeniowej oraz przeprowadzi szkolenia, które najbardziej odpowiadają potrzebom pracowników twojej firmy.

Urząd pracy będzie rozpatrywał wnioski składane w dniach 28.01.2019r – 01.02.2019r. Pracodawca może uzyskać środki na cele takie jak:

 • kursy oraz studia podyplomowe realizowane na wniosek pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy potwierdzające nabycie umiejętności kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających rozpoczęcie kształcenia lub uzyskanie uprawnień po zakończeniu kształcenia.
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przeprowadzania szkolenia.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy. Jego celem jest dofinansowanie działań pracodawców, którzy wspierają swoich pracowników w podnoszeniu swoich kwalifikacji. Programem mogą być objęte osoby które znajdują się w grupie zagrożonej utratą zatrudnienia z powodu braku kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy, wymagających przekwalifikowania lub uzupełnienia wiedzy.

W przypadku mikro przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób) możliwe jest uzyskanie pełnego finansowania projektu, w pozostałych przypadkach pracodawca wnosi 20% kwoty pozostała część pokrywana jest przez fundusz. Dofinansowanie nie może przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia w roku na jednego uczestnika.

Powiatowe urzędy pracy przyznając środki z funduszu mają na celu objecie programem jak największej liczby uczestników. Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić przynajmniej jeden tzw. priorytet „puli ministra” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawdź czy spełniasz warunki, przeczytaj więcej na temat KFS i wyślij wniosek.

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej