SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Konkluzje BAT dla hodowli drobiu i świń.

21 lutego 2017 opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zgodnie z powyższą decyzją właściciele dużych gospodarstw rolnych posiadający pozwolenie zintegrowane do 20 sierpnia 2017 r. mogą spodziewać się kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, której celem jest przeanalizowanie warunków ww. pozwolenia.

W przypadku, gdy dokonana analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, Urząd Marszałkowski niezwłocznie wzywa prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku.

Prowadzący instalacje mają czas na ich dostosowanie do konkluzji BAT do dnia 20 lutego 2021 r.
W zakresie emisji substancji do powietrza konkluzje BAT określają wymagania wobec:
– poziomów emisji BAT-AEL:

  • amoniaku z hodowli świń,
  • amoniaku z hodowli kur niosek,
  • amoniaku z hodowli brojlerów.

– metod ograniczania emisji amoniaku, pyłu, odorów,
– zakresu obowiązkowego monitoringu emisji,
– metod wykonywania pomiarów, obliczeń i szacunków emisji,
– systemów zarządzania środowiskowego (obok wymagań systemowych o charakterze ogólnym, konkluzje BAT wymagają wdrożenie planu zarządzania zapachami i planu zarządzania hałasem).

W wyniku powyższej decyzji właściciele gospodarstw rolnych prawdopodobnie będą zobligowani do wprowadzenia planów zarządzania odorami i hałasem, a także systemu zarządzania środowiskiem.

Kontakt:

Dr inż. Grażyna Kutla Główny specjalista ds. ochrony środowiska tel.: 22 517 88 76, e-mail: grazyna.kutla@seka.pl

Aleksander Florek Koordynator ds. ochrony środowiska kom. 503 091 080, e-mail: aleksander.florek@seka.pl


Zobacz też:

stopka - magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!