SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BEZPŁATNE SZKOLENIA  Z ZAKRESU PREWENCJI WYPADKOWEJ

Oddział SEKA S.A. w Lublinie wygrał zorganizowany przez lubelski oddział ZUS przetarg na zorganizowanie bezpłatnych szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących po raz pierwszy swoją działalność, oraz osób przez nich zatrudnionych, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, edukacja oraz transport i gospodarka magazynowa.

Uczestnicy szkoleń zapoznają się z:

1) Przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w wykonywanych przez nich rodzajach działalności i zawodach.
2) Zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez nich pracą i metodami ochrony przed tymi zagrożeniami.
3) Postępowaniem w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia.
4) Kształtowaniem nawyku prawidłowego reagowania na zagrożenia w sytuacjach nieprzewidzianych.
5) Sposobem zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
6) Ogólnym znaczeniem bezpieczeństwa w pracy i w życiu prywatnym.

Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z tematyką określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem problematyki poszczególnych branż, do których będzie adresowane konkretne szkolenie.

 • Planowane jest przeszkolenie 1263 osób.
 • Szkolenia będą miały formę wykładów.
 • Grupy szkoleniowe będą liczyły do 30 osób.
 • Szkolenia odbędą się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, między godziną 8:00 a 18:00.
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat lub zaświadczenie
  potwierdzające udział w szkoleniu.
 • Szkolenie zakończy się egzaminem testowym.

Szkolenia są bezpłatne dla ich uczestników.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt: Oddział Lublin, tel. 81 464 16 30 | e-mail: lublin@seka.pl | ul. Wolska 11, 20-411 Lublin


Usługa obejmująca przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego szkoleń dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność po raz pierwszy oraz osób przez nich zatrudnionych, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, edukacja oraz transport i gospodarka magazynowa. Działania edukacyjne mogą być także kierowane do osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy – w zakresie upowszechniania wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.