SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Patronat SEKA S.A. nad wydarzeniem Międzynarodowe Targi Paliwowe – Stacja i Biznes Przyszłości – Wrocław 2018

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska SEKA S.A. podczas wydarzenia. Będziecie Państwo mogli porozmawiać z naszymi ekspertami z obszarów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

STOISKO A18 ZAPRASZAMY – pobierz ulotkę

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/236_default_original.png
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej wydziału Organizacji i Zarządzania. Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg ISO-14001. Nadzoruje pracę oddziałów SEKA S.A. w aspekcie handlowym i merytorycznym oraz odpowiada za pierwszy kontakt z klientem.

Kontakt: tel. 32 700 22 36 | kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

Rynek branży paliw stale się rozwija i co krok powstają nowe stacje. Przy tego typu inwestycjach należy szczególnie pamiętać, że w myśl przepisów prawnych są to podmioty korzystające ze środowiska. W związku z tym muszą spełnić szereg wymagań i obowiązków nałożonych na nie ze względu na specyfikę działania. Wybrane obowiązki sprawozdawcze, którym podlegać może stacja paliw:

Prowadząc stację paliw należy pamiętać o szeregu obowiązków środowiskowych, jej funkcjonowanie może powodować:

 • emisję gazów i pyłów do powietrza – proces zachodzi w szczególności podczas wpompowywania i wypompowywania paliwa do zbiorników, jak również w trakcie tankowania paliwa do zbiorników pojazdów, a także w wyniku eksploatacji kotłowni.
 • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznie. Powstają w separatorach, w miejscach przeładunku paliw, częściach administracyjno-biurowych czy w wyniku prowadzenia małej gastronomii.
 • wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu (np. ścieki powstające na myjniach samochodowych), a także wprowadzanie wód deszczowych z terenów utwardzonych i ścieków do środowiska.

Każdy z obiektów może oddziaływać na środowisko inaczej i może mieć różne obowiązki środowiskowe wynikające z jego oddziaływania, towarzyszącej mu infrastruktury. Wobec powyższego jesteśmy zobowiązaniu do podjęcia, prowadzenia pewnych działań.

Emisja do powietrza.


Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza raz do roku musimy przedłożyć do Marszałka województwa sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska oraz wyliczyć należną z tego tytułu opłatę. Należy pamiętać, że zwolnienie z opłaty nie zwalnia Nas z obowiązku przekazania sprawozdania Marszałkowi.

Nie wolno nam zapomnieć także o raporcie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), wynikającego nie tylko z przeładunku paliw czy eksploatowania kotłowni, ale także z użytkowania samochodów firmowych.

Emisja na stacji paliw skutkuje także opracowaniem odpowiedniej dokumentacji środowiskowej ze względu na przeładunek paliw tj. zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia.

Odpady.


Po drugie wytwarzanie odpadów obliguje nas do prawidłowego gospodarowania nimi. Podmioty gospodarcze nie zawsze zwracają uwagę na to aby odpady wytwarzane podczas prowadzenia działalności gospodarczej były składowane selektywnie m.in. oddzielnie od odpadów komunalnych.

Jakie odpady mogą powstać w wyniku eksploatacji stacji paliw?

 • Okresowo na każdej stacji paliw prowadzone są procesy czyszczenia zbiorników paliwowych, z których usuwane są osady i resztki paliwowe. W wyniku prowadzenia tych czynności powstają odpady zawierające ropę naftową i jej produkty,
 • z pola tankowania odprowadza się wody deszczowe poprzez separator. Urządzenie to wymaga regularnego czyszczenia, po którym pozostają odpady stanowiące mieszaninę piasku, oleju i wody, głównie w postaci szlamów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi,
 • opakowania po żywności powstałe w wyniku prowadzenia małej gastronomii,
 • pojemniki po płynie do spryskiwaczy, olejów,
 • odpady zielone – liście, drobne gałęzie, resztki roślin czy chwasty, powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych przyległych do stacji.

Powstałe odpady należy przekazywać tylko podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne na odbiór odpadów danego rodzaju – sprawdzajmy jednak czy dana firma na pewno może odbierać od nas dane odpady (poprośmy o decyzję na gospodarowanie odpadami) w wyniku przekazania odpadu powinniśmy dostać Kartę Przekazania Odpadu (KPO)

Jesteśmy też zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym przez Ministra Środowiska. Musimy także raz do roku złożyć zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów. Podstawą do złożenia zbiorczego zestawienia danych
o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów jest prawidłowo i systematycznie prowadzona ich ilościowa i jakościowa ewidencja.

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Gospodarka wodno-ściekowa.


Po trzecie, w wyniku eksploatowania myjni samochodowej bardzo często jesteśmy zobligowani do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Spowodowane jest to wprowadzaniem do kanalizacji innych podmiotów ścieków uważanych za takie, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe.

Wykaz substancji, w wyniku stosowania których jesteśmy zobligowani uzyskać pozwolenie wodnoprawne, znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nadmienić mogę, że abyśmy byli zobligowani do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wystarczy obecność węglowodorów ropopochodnych, ponieważ mimo stosowania separatorów i tak będą one obecne w ściekach.

W aspekcie gospodarki wodnej należy także zwrócić uwagę na wody opadowe. Wody opadowe i roztopowe, pochodzące np. z parkingów czy dróg o trwałej nawierzchni powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub, gdy na danym terenie nie występuje kanalizacja rozdzielcza, powinny być kierowane do kanalizacji ogólnospławnej.

W wypadku, gdy nie mamy możliwości odprowadzania wód deszczowych do systemów kanalizacyjnych, pozostaje nam wprowadzanie ich do środowiska (rowów melioracyjnych, studni chłonnych, cieków i rzek). Wprowadzanie do wód lub do ziemi wód deszczowych obliguje nas także do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niestety, gdy już uzyskamy wszelkie niezbędne pozwolenia wodnoprawne, należy pamiętać o cyklicznych badaniach odprowadzanych ścieków i wód (przeważnie dwa razy do roku).

Tak więc szeroko rozumiana ochrona środowiska to nie tylko segregacja odpadów czy też sadzenie drzew. Dla przedsiębiorcy, w tym wypadku stacji paliw, przede wszystkim jest to składanie sprawozdań, ubieganie się o decyzje administracyjne (pozwolenia), prowadzenie ewidencji odpadów. Musimy posiadać szereg niezbędnych dokumentów, aby eksploatować obiekt bez narażania się na dotkliwe kary.

Aleksander Florek Koordynator ds. ochrony środowiska SEKA S.A.

W gronie odbiorców Targów Stacja i Biznes Przyszłości 2018 znajdziesz:

 • właścicieli i menedżerów stacji paliw,
 • właścicieli myjni i przyszłych inwestorów z segmentu myjni,
 • hurtowych odbiorców i konsumentów paliw z różnych branż,
 • hurtowych sprzedawców paliw.

Wydarzenie dedykowane głównie dla właścicieli stacji paliw, które jednocześnie realizuje cele biznesowe pozostałych uczestników rynku paliwowego. Swoim charakterem wychodzi daleko poza branżową imprezę targową. To biznesowy event stwarzający przedstawicielom branży okazję do nawiązania kontaktów, wymiany opinii i zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oferowanymi dla rynku. Imprezie wystawienniczej będą towarzyszyć bezpłatne szkolenia oraz warsztaty o tematyce biznesowej i prawno-podatkowej oraz rozmowy w strefie Business Speed Dating, będące niepowtarzalną okazją do rozpoczęcia współpracy w bardzo krótkim czasie. Głównym celem wydarzenia jest wsparcie firm paliwowych w prowadzeniu biznesu, dlatego na targach aranżujemy wiele okazji do spotkań i rozmów handlowych.

Zobacz relację z ostatniej edycji wydarzenia:


 

Znajdziesz nas przy stanowisku A51a

Przeczytaj interesujące case study w Magazynie SEKA

Zobacz także inne dobre praktyki:

Zapisz się na nasz newsletter!