SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W związku z pojawieniem regulacji dotyczących Ochrony Danych Osobowych (RODO) zmieniły się, bądź zostały wprowadzone nowe przepisy w wielu ustawach. Jedną
z ustaw, do której zostały wprowadzone zmiany jest Kodeks pracy. W związku z powyższym dnia 25 maja 2018 roku został wprowadzony do Kodeksu pracy (dalej KP) artykuł 222  oraz artykuł 223  regulujący kwestie monitoringu jako szczególna forma przetwarzania danych osobowych pracowników.

Celem stosowania instytucji jest, zgodnie z art. 222 § 1 KP, „zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrona mienia lub kontrola produkcji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę”. Pracodawca może stosować monitoring przy spełnieniu podstawowej przesłanki – monitoring może być zastosowany w uzasadnionym celu i nie można osiągnąć go innym sposobem. Natomiast pracownik musi mieć świadomość stosowania przez pracodawcę monitoringu. Ponadto stosowany monitoring musi być adekwatnie wykorzystany
do osiągnięcia usprawiedliwionego celu. Zadaniem monitoringu nie jest kontrola pracowników wykonywania pracy przez pracowników. Zgodnie z art. 222 § 7 KP pracodawca przechowuje nagrania co do zasady przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Nagrania obrazu jednak mogą stanowić dowód w postępowaniu i w tym wypadku mogą zostać przechowane do momentu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

Dalsze przepisy odnoszące się do monitoringu wprowadzają zasady jego stosowania. W art. 222 § 6 KP  został określony sposób wprowadzenia instytucji w danej jednostce. Pracodawca nie będzie potrzebował zgody pracownika na używanie monitoringu, jednak będzie musiał poinformować o stosowaniu środków rejestracji obrazu nie później niż 14 dni przed ich uruchomieniem, także przed dopuszczeniem go do pracy. Znaczący jest też fakt,
że monitoring nie może być stosowany w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone
do wykonywania pracy, w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej (chyba
że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji powyższego celu).

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Wobec powyższego ustanowienie monitoringu nie jest możliwe w innym dokumencie np. instrukcjach, zarządzeniach itp. W myśl art. 222 § 6 – 9 KP w treści regulaminu pracy, ZUZP lub obwieszczenia powinny znaleźć się m.in. postanowienia dotyczące celu, zakresu oraz sposobu zastosowania monitoringu. Zgodnie z art. 224 § 9 pracodawca musi dodatkowo oznaczyć monitorowane pomieszczenia w sposób widoczny i czytelny (za pomocą znaków lub ogłoszeń dźwiękowych), co najmniej na dzień przed uruchomieniem monitoringu.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej), nie może jednak przy tym naruszyć tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych zgodnie z art. 223 KP.

Pracodawca musi poinformować pracowników o stosowaniu monitoringu poczty elektronicznej: pisemnie, zamieścić stosowne informacje w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu, a także umieścić odpowiednie oznaczenia. W art. 223 §4 ustawodawca wprowadza możliwość stosowania innych form monitoringu, jeżeli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów przyjętych dla monitoringi poczty elektronicznej. W przypadku stosowania innych form monitoringu obowiązki i zasady należy stosować odpowiednio.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej