SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Coraz częściej dochodzi do groźnych dla środowiska sytuacji, gdy Polacy gromadzą niebezpieczne odpady bez ważnego zezwolenia, w miejscach przypadkowych, blisko zamieszkiwania ludności. W związku z tym troje posłów zwróciło się ze stosownym zapytaniem do Ministerstwa Środowiska: czy przygotowuje ono zmiany w przepisach eliminujące takie niebezpieczne działania? 

Jak wynika z odpowiedzi wiceministra Sławomira Mazurka, w resorcie środowiska obecnie trwają już prace nad projektem zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Planowane przepisy przewidują m.in. prowadzenie ewidencji odpadów jedynie za pośrednictwem elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Oznacza to, że kierowca przewożący odpady będzie zobowiązany do posiadania przy sobie potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów wygenerowanego przez ten system. Planowane jest również zrezygnowanie ze zbiorczej karty przekazania odpadów.

Zmiany mają też na celu bieżącą – on line (a nie tylko okresową) weryfikację transportowanych odpadów z informacjami zawartymi w karcie przekazania odpadów utworzonej w ww. bazie. Ten instrument będzie można wykorzystać zarówno w trakcie kontroli konkretnego transportu odpadów jak i zdalnie przez właściwe organy.

W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi, przewidywane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu odbioru i obrotu nimi. Projekt przewiduje też wprowadzenie systemu, który każdorazowo będzie potwierdzał przejęcie tych odpadów przez uprawnione podmioty i rozliczenie mas odpadów odebranych z terenów poszczególnych gmin w systemie dziennym, przez tzw. kartę przekazania odpadów komunalnych.

Taka forma sporządzania dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, zintegrowana z BDO, umożliwi bieżący dostęp organom inspekcji ochrony środowiska do dokumentacji prowadzonej przez podmioty odbierające odpady komunalne.
Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej