SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nowe wymogi w gospodarce odpadami.

Szkolenie z zakresu nowych wymogów w gospodarce odpadami i nowelizacji ustawy o odpadach


Bardzo istotnym tematem dla specjalistów ds. ochrony środowiska wszystkich przedsiębiorców i urzędników jest gospodarka odpadami. Rząd stawia przed tymi środowiskami a także całym społeczeństwem nowe wyzwania gdyż od września weszły w życie nowelizacje ustaw o odpadach. Ustawy wprowadzają bardzo wiele zmian, między innymi: skrócenie czasu magazynowania odpadów zabezpieczenia finansowe oraz obowiązek całodobowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów i składowisk

 


ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Przedsiębiorców i osoby zatrudnione w firmach zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych oraz wszystkich zainteresowanych firma SEKA S.A. zaprasza na szkolenie : Nowe wymogi w gospodarce odpadami. Nowelizacja ustawy o odpadach

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli ugruntować swoją wiedzę w zakresie  zasad gospodarowania odebranymi odpadami komunalnymi, uzyskiwania wpisów do rejestru działalności regulowanej oraz uczestniczenia w przetargach na odbieranie/odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pozyskać niezbędne informacje  w zakresie obowiązków sprawozdawczych oraz kar pieniężnych grożących za uchybienia w tym zakresie, zasad przygotowania się do kontroli prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, oraz odświeżyć sobie wszystkie ustawy dotyczące gospodarki odpadami.


zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/06/Ochrona-srodowiska-200x200-SEKA.png

Źródła obowiązków z zakresu ochrony środowiska – obowiązujący system prawny.


Podstawowe obowiązki wynikające z ustawy środowiskowych.


Przegląd wszystkich ustaw dotyczących gospodarki odpadami wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem obowiązków przedsiębiorców wynikających z tych ustaw.


Prawo ochrony środowiska – przepisy związane z gospodarką odpadami.

Omówienie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

• ograniczenie czasu magazynowania odpadów,

• monitoring wizyjny obejmujący miejsca magazynowania odpadów,

• zmiany w ramach zezwoleń na zbieranie odpadów (pojemność miejsc magazynowych, tytuł prawny),

• nowe wymagania dla wszystkich zbierających i przetwarzających odpady (np. zabezpieczenie roszczeń),

• czas na zmianę decyzji,

• nowe organy opiniujące:
– WIOŚ,
– wójt, burmistrz, prezydent,
– Państwowa Straż Pożarna – operat przeciwpożarowy,

• zwiększenie pieniężnych kar administracyjnych,

• ustawa wprowadzająca zmiany do ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo o ruchu drogowym, o Państwowej Straży Pożarnej, o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, o transporcie drogowym, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o opłacie skarbowej, Kodeks karny.

 

BDO i Rejestr – termin ostateczny na rejestrację:

• wypełnianie formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru,

• kto i w jakim terminie musi uzyskać wpis do rejestru,

• wpis do rejestru z urzędu lub na wniosek,

• stawki opłaty rejestrowej i rocznej.

Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:

• obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,

• obowiązujące druki ewidencji odpadów,

• nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 2020 r.

Sprawozdawczość odpadowa – zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji podawanych przez uczestników):

• otrzymanie zawiadomienia o kontroli,

• upoważnienie do udzielania wyjaśnień,

• przygotowanie dokumentacji,

• oględziny,

• wyjaśnienia do protokołu,

• podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,

• skutki administracyjne i finansowe stwierdzonych naruszeń.

Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje

Najbliższe zaplanowane szkolenia:


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Zapytania prosimy kierować na seka@seka.pl
lub bezpośrednio do wybranego Oddziału SEKA S.A. – kliknij tutaj


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40