SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obowiązki warsztatów samochodowych wynikające z przepisów ochrony środowiska

Ochrona środowiska w dzisiejszych czasach kojarzona jest nie tylko z trendem, firmą konkurencyjną na rynku ale również coraz częściej z obowiązkami administracyjnoprawnymi, kontrolami i karami, które dotyczą wielu podmiotów. Często obowiązki serwisów nie wynikają jedynie wprost z przepisów o ochronie środowiska np. z ustawy o odpadach ale również ich podstawy należy szukać np. w ustawie prawo budowlane, kodeksie postępowania administracyjnego czy ustawie prawo energetyczne.

Warsztaty samochodowe niejednokrotnie z uwagi na usługi, jakie świadczą np. serwisowanie klimatyzacji, spawanie, mycie pojazdów, lakierowanie, naprawy ogólne są zobligowane do wypełniania szeregu obowiązków środowiskowych. Jednym z nich jest uzyskiwanie pozwoleń na: emisję, wytwarzanie odpadów czy odprowadzanie ścieków. Warto również wspomnieć, że niektóre instalacje mogą wymagać jedynie zgłoszenia emisji, przed rozpoczęciem eksploatacji. Ponadto podmioty te powinny składać szereg sprawozdań w zakresie np. wytwarzanych odpadów, emisji pyłów i gazów, pobranej wody z własnego ujęcia czy odprowadzania ścieków do ziemi. Serwisy zobowiązane są także do sporządzania ewidencji dotyczącej wytwarzanych nieczystości, prowadzenia kart przekazywania odpadów oraz do współpracy z podmiotami, uprawnionym do świadczenia usług polegających np. na transporcie danych odpadów. W zakresie oddawanych odpadów komunalnych, serwis zaś powinien przestrzegać obowiązujących przepisów, dotyczących segregacji oraz obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku, a także umowy zawartej z odbiorcą odpadów lub złożonej gminie deklaracji. Firmy, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, opony, preparaty smarowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie przenośne czy akumulatory samochodowe są zobligowane między innymi: do składania sprawozdawczości z tego zakresu, realizacji publicznych kampanii edukacyjnych czy osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. W przypadku własnych ujęć wody, szczególną uwagę warto zwrócić na obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989), określającego zakres i częstotliwość badań substancji promieniotwórczych oraz monitoring kontrolny i poglądowy. Wiele warsztatów powinno również wypełniać szereg obowiązków wynikających z serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, między innym: składanie elektronicznych sprawozdań o zastosowanych np. f-gazach czy przeszkolenie pracowników, dokonujących serwisowania agregatów chłodniczych w naczepach aut ciężarowych lub klimatyzacji w samochodach. Niektóre z podmiotów zobowiązane są do zarejestrowania się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w systemie SENT, celem między innymi zgłaszania wysyłki oleju odpadowego. Innych zaś może dotyczyć wykonanie audytu energetycznego czy uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe czy smary, prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Warto również zwrócić uwagę na przepisy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacji, gdy przebudowa lub budowa serwisu kwalifikuje się pod przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Nie zapominajmy również o obowiązkach wynikający z ustawy o ochronie przyrody, w sytuacji, gdy planujemy wycinkę drzew, na potrzebę poszerzenia powierzchni parkingowej serwisu. Miejmy na uwadze także sprawozdania do których czasem obliguje nas GUS, w zakresie np. kosztów poniesionych na ochronę środowiska.
Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz większe zainteresowanie odnajdujemy w audytach środowiskowych, które są elementem kompleksowego due diligence, pozwalającego określić np. czy budynek planowany do adaptacji pod serwis jest wart swojej ceny i nie kupujemy wraz z nim „tykającej bomby ekologicznej”, jak: powierzchni z odpadami zakopanymi pod ziemią lub podmokłego terenu. Aby serwisy wypełniały swoje obowiązki należycie i kompleksowo, ważne jest posiadanie wiedzy na temat istniejących obowiązków, czyli szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. Działalność warsztatów samochodowych powinna skupiać się zatem na dwóch celach: świadomość i odpowiedzialność pracowników względem środowiska oraz zgodność z przepisami.

W dniach 23-24 września br. na Stadionie Narodowym PGE Warszawa odbyła się 16 edycja targów, organizowanych przez firmę Inter Cars S.A.. W ramach spotkań zaplanowano również szereg różnych szkoleń, między innymi z zakresu obowiązków serwisów wynikających z przepisów ochrony środowiska. Spotkania były realizowane na podstawie założeń projektu BIO SERVICE, którego SEKA S.A. jest partnerem. Na polskim rynku wydarzeń masowych, pojawia się coraz więcej imprez połączonych z edukacją ekologiczną i oby tak dalej!

AUTOR: Katarzyna Oćwieja Specjalista ds. ochrony środowiska i zgodności z prawem,

SEKA S.A. Oddział Warszawa

tel. 22 517 88 64 | kom. 513 345 090 | e-mail: katarzyna.ocwieja@seka.pl

 


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA