SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Stacje paliw to podmioty korzystające ze środowiska i w związku z tym muszą spełnić szereg wymagań i obowiązków nałożonych na nie ze względu na specyfikę działania.

Eksploatacja stacji paliw powoduje:

  • emisję gazów i pyłów do powietrza,
  • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne,
  • wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących na przykład z myjni do kanalizacji.

W wyniku wymienionego oddziaływania zarządzający stacją paliw jest zobowiązany do podjęcia konkretnych działań.

Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

  • raz do roku musi przedłożyć do Marszałka województwa, w którym obiekt się znajduje, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska oraz wyliczyć należną z tego tytułu opłatę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014, poz. 274). Zwolnienie z opłaty nie zwalnia z obowiązku przekazania Marszałkowi sprawozdania.
  • złożyć raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), po wcześniejszym utworzeniu konta w internetowym systemie krajowej bazy: krajowabaza.kobize.pl.
  • ze względu na przeładunek i magazynowanie paliw powinien opracować odpowiednią dokumentację środowiskową, tj. zgłosić instalację niewymagającą pozwolenia.

W zakresie wytwarzanie odpadów:

  • do przekazywania poprzez karty przekazania odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne na odbiór odpadów danego rodzaju – należy sprawdzić czy dana firma na pewno może odbierać te odpady (w tym celu właściciel/zarządzający stacją paliw ma prawo poprosić o decyzję na gospodarowanie odpadami).
  • prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym przez Ministra Środowiska (Dz. U Nr 112, poz. 1206).
  • raz do roku złożyć zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów.

Eksploatowanie myjni samochodowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (o tym pozwoleniu pisaliśmy  TUTAJ).

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA