SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Troska o środowisko wymaga obecnie, aby zarządzanie przedsiębiorstwem odbywało się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Każda firma powinna planować swoje działania, mając świadomość wpływu, jaki mogą one wywrzeć na otoczenie.

Zarezerwuj termin od 26 do 27 września 2018 r. na Międzynarodowe Targi Paliwowe Stacja i Biznes Przyszłości i odwiedź stanowisko numer A18 gdzie eksperci SEKA S.A. będą mogli odpowiedzieć na Państwa pytania.

Problem czy rozwiązanie?

Jednymi z największych problemów przedsiębiorstw jest osiągnięcie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zmniejszenie emisji, a także zminimalizowanie strat energii oraz wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych przy jednoczesnym rozwoju firmy. Te problemy trudno optymalnie rozwiązać bez fachowego wsparcia doświadczonych specjalistów do spraw ochrony środowiska.

SEKA S.A. wychodząc naprzeciw powyższym i oczekiwaniu Swoich klientom oferuje

Opłaty za korzystanie ze środowiska
Oferujemy realizację obowiązku naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem wymaganych prawem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego nie tylko wynikającego z przeładunku paliw czy eksploatowania kotłowni, ale także z użytkowania samochodów firmowych i innych procesów powodujących emisję do powietrza

(KOBiZE) Raport do systemu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Korzystając ze środowiska, firma ma obowiązek rejestracji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy, raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.

Gospodarka odpadami
Dla podmiotów wytwarzających odpady oferujemy wytwarzanie odpadów obliguje nas do prawidłowego gospodarowania nimi.

Oferujemy między innymi:

 • przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi, dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • prowadzenie ewidencji wytworzonych wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • nadzorowanie i doradztwo przy zawieraniu umów dotyczących odbioru wytwarzanych odpadów pod kątem przepisów ochrony środowiska i optymalizacji ekonomicznej.

Audyt środowiskowy
Nie znasz swoich obowiązków środowiskowych, chcesz sprawdzić czy wywiązujesz się ze wszystkich obowiązków środowiskowych?

Audyt ma na celu identyfikację wszystkich Twoich obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ochrony środowiska w Polsce.

 • wizja lokalna oraz zebranie niezbędnych dokumentów i informacji
 • analiza dokumentów, informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • określenie stanu zgodności działań podmiotu z przepisami z zakresu ochrony środowiska
 • opracowanie raportu z audytu z wypunktowaniem ewentualnych nieprawidłowości i wskazanie działań naprawczych

Dokumentacja środowiskowa w branży paliwowej

POZWOLENIE NA EMISJĘ, ZGŁOSZENIE INSTALACJI
Masz instalację powodującą emisję do powietrza? Przeładowujesz paliwa, prowadzisz kotłownię?
Oferujemy opracowanie  wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłaszamy instalacje, które nie wymagają pozwolenia.
W ramach usługi wykonujemy kompletną dokumentację, uzyskujemy niezbędne uzgodnienia, reprezentujemy Państwa przed organami administracji państwowej, bierzemy udział w rozprawach administracyjnych.

POZWOLENIA WODONOPRAWNE
prowadzisz myjnię? Wody opadowe odprowadzasz do środowiska?

Oferujemy kompleksowy zakres usług do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ramach naszych usług wykonujemy operaty wodnoprawne, uzyskujemy niezbędne uzgodnienia, reprezentujemy Państwa przed organami administracji państwowej, bierzemy udział w rozprawach administracyjnych.

Wykonujemy między innymi:

 • operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
 • operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych do środowiska

POMIAR ŚRODOWISKOWE
Aby zapewnić naszym Klientom kompleksowość usług, oferujemy również badania i pomiary, które prowadzimy we współpracy z wybranym, akredytowanym laboratorium. Ze względu na stałą współpracę oraz nadzór nad ponad setka firmami możemy zaoferować najlepsze rozwiązania finansowe na rynku.

Oferujemy badania i pomiary z zakresu:

 • ścieków (w tym substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego),
 • wody,
 • gleby,
 • powietrza,
 • odpadów.

Po analizie pobranych przez laboratorium próbek, Klient otrzymuje wyniki w postaci sprawozdania.

Szeroko rozumiana ochrona środowiska to nie tylko segregacja odpadów czy też sadzenie drzew. Dla przedsiębiorcy to przede wszystkim składanie sprawozdań, ubieganie się o decyzje administracyjne (pozwolenia), prowadzenie ewidencji odpadów.

Myjnia a pozwolenie wodnoprawne…

Myjni samochodowych powstaje coraz więcej. Zauważamy je zarówno przy stacjach paliw, supermarketach czy osiedlach. Należy pamiętać, że powstające tam ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. W związku z tym, prowadząc myjnię zobligowani jesteśmy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Obowiązek ten reguluje ustawa Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

W dalszej kolejności należy wytłumaczyć, kiedy mamy do czynienia ze ściekiem przemysłowym i co to są substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Definicja ścieku przemysłowego również zawarta jest w ustawie Prawo wodne, dokładnie

ściekach przemysłowych – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

 Natomiast pod pojęciem substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego rozumie się toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji substancje lub grupy substancji, które należy równoważnie traktować. Wykaz tych substancji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Prowadząc myjnię  należy liczyć się z obecnością substancji ropopochodnych z uwagi na płyny, które mogą wyciekać z aut (paliwo, oleje, smary)  i związków fosforu z uwagi na stosowane środki czyszczące.

W związku z powyższymi faktami oprócz podpisania umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych, powstałych w wyniku prowadzenia myjni, wymagane jest także uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje nam starosta na wniosek do którego należy dołączyć:

 • operat wodnoprawny,
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie do nich ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Operat wodnoprawny składa się dwóch części: opisowej i graficznej.

Część opisowa określa cel i zakres omawianego korzystania z wód (odprowadzanie ścieków), dopuszczalne ilości i parametry zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz procedury monitorowania.

W części graficznej zamieszczamy między innymi,  mapę sytuacyjno-wysokościową z rozmieszczeniem urządzeń pomiarowych wraz z naniesionym przebiegiem kanalizacji i miejscem poboru prób do badań, schemat technologiczny, karty charakterystyki, dokumenty poświadczające dane firmy.

Należy jednak pamiętać, że pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, w zależności od przedmiotu pozwolenia. W naszym wypadku ma ono ważność do 4 lat i obliguje nas do regularnego (przeważnie dwa raz do roku) badania składu ścieków.

Jeśli chcesz się skupić na prowadzeniu Swojego biznesu?! sprawy środowiskowe pozostaw Ekspertom !

KONTAKT: Aleksander Florek Koordynator ds. ochrony środowiska SEKA S.A.

tel 32 700 22 36 kom. 503 091 080 e-mail aleksander.florek@seka.pl

 

 

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej