SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać opłata emisyjna, która została wprowadzona przez rząd w ustawie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356). Opłacie tej będą podlegać wprowadzane na rynek krajowy paliwa silnikowe.

Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe. Zgodnie zapisami w ustawie, paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są:

  • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 1145, CN 2710 1149;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 1941

Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciąży na:

  • producencie paliw silnikowych,
  • importerze paliw silnikowych,
  • podmiocie dokonującym nabycia wewnątrz wspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych,
  • innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Podmioty, o których mowa powyżej, są zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty emisyjnej, gdy wynika to z umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Stawka opłaty emisyjnej wynosi dla:

  • benzyn silnikowych – 80 zł za 1000 litrów,
  • olejów napędowych – 80 zł za 1000 litrów.

Podstawą obliczenia wysokości opłaty emisyjnej jest ilość paliw silnikowych, od których podmioty są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Wpłacać opłatę emisyjną do urzędu skarbowego należy w terminie:

  • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty,
  • określonym dla należności celnych – w przypadku importera paliw silnikowych.

Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.


☎️ Nawiąż z nami bezpośredni kontakt w sprawach ochrony środowiska: Aleksander Florek Koordynator ds. ochrony środowiska; tel. 32 700 22 36 kom. 503 091 080 e-mail: aleksander.florek@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej