SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Wytyczne w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, którego przepisy dość szczegółowo regulują to zagadnienie.

Podstawowe zalecenia dotyczące oświetlenia placu budowy zawarte w Rozporządzeniu, w nowym brzmieniu poniżej:

  1. § 17 – oznakowanie i oświetlenie przejść i stref niebezpiecznych;
  2. § 19 doprecyzowuje stosowanie bramek  przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w warunkach ograniczonej widoczności;
  3. Wymóg stosowania na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach i na drogach komunikacyjnych, w miarę możliwości, oświetlania światłem dziennym. Natomiast skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić zagrożenia dla pracowników.
  4. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne.

Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności:

  • wydłużonych cieni;
  • olśnienia wzroku;
  • zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;
  • zjawisk stroboskopowych (§ 45 Rozporządzenia).

Punkty świetlne winny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.


źródło: http://www.bhp.abc.com.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej