SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Troska o środowisko wymaga obecnie, aby zarządzanie przedsiębiorstwem odbywało się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Każda firma powinna planować swoje działania, mając świadomość wpływu, jaki mogą one wywrzeć na otoczenie.

Problem czy rozwiązanie?

Jednymi z największych problemów przedsiębiorstw jest osiągnięcie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zmniejszenie emisji, a także zminimalizowanie strat energii oraz wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych przy jednoczesnym rozwoju firmy. Te problemy trudno optymalnie rozwiązać bez fachowego wsparcia doświadczonych specjalistów do spraw ochrony środowiska.

SEKA S.A. oferuje realizacje usług w zakresie:

Obowiązku naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem wymaganych prawem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego nie tylko wynikającego z przeładunku paliw czy eksploatowania kotłowni, ale także z użytkowania samochodów firmowych i innych procesów powodujących emisję do powietrza

Raport do systemu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Korzystając ze środowiska, firma ma obowiązek rejestracji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy, raportu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza za rok poprzedni w terminie do końca lutego.

Gospodarka odpadami
Dla podmiotów wytwarzających odpady oferujemy:

 • przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi, dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • prowadzenie ewidencji wytworzonych wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • nadzorowanie i doradztwo przy zawieraniu umów dotyczących odbioru wytwarzanych odpadów pod kątem przepisów ochrony środowiska i optymalizacji ekonomicznej.

Audyt środowiskowy
Nie znasz swoich obowiązków środowiskowych, chcesz sprawdzić czy wywiązujesz się ze wszystkich obowiązków środowiskowych? Audyt ma na celu identyfikację wszystkich Twoich obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ochrony środowiska w Polsce:

 • wizja lokalna oraz zebranie niezbędnych dokumentów i informacji
 • analiza dokumentów, informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • określenie stanu zgodności działań podmiotu z przepisami z zakresu ochrony środowiska
 • opracowanie raportu z audytu z wypunktowaniem ewentualnych nieprawidłowości i wskazanie działań naprawczych

Dokumentacja środowiskowa w branży paliwowej

POZWOLENIE NA EMISJĘ, ZGŁOSZENIE INSTALACJI
Masz instalację powodującą emisję do powietrza? Przeładowujesz paliwa, prowadzisz kotłownię?
Oferujemy opracowanie  wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłaszamy instalacje, które nie wymagają pozwolenia.
W ramach usługi wykonujemy kompletną dokumentację, uzyskujemy niezbędne uzgodnienia, reprezentujemy Państwa przed organami administracji państwowej, bierzemy udział w rozprawach administracyjnych.

POZWOLENIA WODNOPRAWNE
prowadzisz myjnię? Wody opadowe odprowadzasz do środowiska? Oferujemy kompleksowy zakres usług do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W ramach naszych usług wykonujemy operaty wodnoprawne, uzyskujemy niezbędne uzgodnienia, reprezentujemy Państwa przed organami administracji państwowej, bierzemy udział w rozprawach administracyjnych.

Wykonujemy między innymi:

 • operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu
 • operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych do środowiska

POMIAR ŚRODOWISKOWE
Aby zapewnić naszym Klientom kompleksowość usług, oferujemy również badania i pomiary, które prowadzimy we współpracy z wybranym, akredytowanym laboratorium. Ze względu na stałą współpracę oraz nadzór nad ponad setka firmami możemy zaoferować najlepsze rozwiązania finansowe na rynku.

Oferujemy badania i pomiary z zakresu:

 • ścieków (w tym substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego),
 • wody,
 • gleby,
 • powietrza,
 • odpadów.

Po analizie pobranych przez laboratorium próbek, Klient otrzymuje wyniki w postaci sprawozdania.

Szeroko rozumiana ochrona środowiska to nie tylko segregacja odpadów czy też sadzenie drzew. Dla przedsiębiorcy to przede wszystkim składanie sprawozdań, ubieganie się o decyzje administracyjne (pozwolenia), prowadzenie ewidencji odpadów.

KONTAKT : Aleksander Florek

Koordynator ds. ochrony środowiska SEKA S.A.

tel. 32 700 22 36 kom. 503 091 080

e-mail: aleksander.florek@seka.pl

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej