SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ponad połowa Polaków podejmuje działania mające na celu zmniejszenie ilości generowanych przez siebie w domu odpadów. Wśród osób niepodejmujących takich działań najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy o możliwości redukcji tych odpadów. Niestety dla sporego odsetka osób kwestia takich działań nie jest uznawana za ważną.

Ministerstwo Środowiska jesienią ubiegłego roku przeprowadziło ogólnokrajowe badania, które miały ukazać stan wiedzy, poziom świadomości i postaw mieszkańców Polski względem gospodarki odpadami.

Z raportu wynika, że jakiekolwiek działania tego typu podejmuje nieco ponad połowa respondentów (55,9%).  47,8% z nich to najczęściej kobiety i osoby młode (15-25 lat)oraz w średnim wieku. Świadomość konieczności ograniczania ilości wytwarzanych odpadów wzrasta również z posiadanym wykształceniem (wskazania pozytywne wśród osób z wykształceniem podstawowym 39,4% vs wyższym 51,1%).

Dlaczego Polacy nie podejmują żadnych działań?

Najczęstszym argumentem, podawanym przez co trzeciego badanego, jest brak wiedzy jak zredukować ilość odpadów (33,3%). Z kolei aż 27,7% deklaruje, że takie działania nie są dla nich ważne.

Co czwarty respondent jest zdania, że poziom wytwarzanych przez niego odpadów jest już na minimalnym poziomie (23,1%). Argumentami wskazywanymi zdecydowanie rzadziej był brak czasu i zbyt wysokie koszty.

Co Polacy robią z użytym lub zepsutym sprzętem?

Niemal połowa Polaków (48,4%) wyrzuca niepotrzebne lub zepsute przedmioty.

Okazuje się jednak, że nierzadko podejmują różne sposoby postępowania z nimi w swoim domu. Aż 52,6% deklaruje, że przekazuje sprawne/dobre rzeczy innym osobom lub instytucjom.

36,5% wskazuje natomiast, że naprawia rzeczy w punktach napraw, a 34,8% powtórnie wykorzystuje posiadane przedmioty. Zbliżony odsetek badanych wymienia lub sprzedaje używane rzeczy, podczas gdy 31,2% oddaje je do sklepu lub PSZOK.

Zachowania proekologiczne

Wśród proekologicznych zachowań konsumenckich Polaków dominuje zwracanie uwagi na oznaczenia związane z ekologią i środowiskiem podczas robienia zakupów, unikanie kupowania „pakowanych” towarów oraz zakupu produktów jednorazowych, nietrwałych.

Źródło: https://www.gov.pl

 


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności