SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne opisuje rodzaje działalności i przedsięwzięć, których wykonywanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jeżeli  ustawa  nie  stanowi  inaczej,  pozwolenie  wodnoprawne  jest wymagane na:

 • usługi wodne;
 • szczególne korzystanie z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do  wód  powierzchniowych  substancji  hamujących  rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowa nie nowych  koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez   śródlądowe   drogi   wodne   oraz   przez   wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na  obszarach  szczególnego  zagrożenia  powodzią  ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą  zanieczyścić  wody,  oraz prowadzenie  na  tych  obszarach  odzysku  lub unieszkodliwiania  odpadów,  w tym  ich  składowania,  jeżeli  wydano  decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.

Zgodnie z Art.476.ust.1. „kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!