SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Właściciel myjni samochodowej, zgodnie z  ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które wydawane jest na czas określony – do 4 lat. Ponadto, przepisy obligują ww. przedsiębiorcę do regularnego (przeważnie dwa razy do roku) badania składu ścieków.

Zgodnie z art. 122.1. powyższej ustawy, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na m.in.: „wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.”.

Pozwolenie wydaje starosta na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć:

  • operat wodnoprawny,
  • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
  • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie do nich ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Operat wodnoprawny składa się dwóch części: opisowej i graficznej. Część opisowa określa cel i zakres omawianego korzystania z wód (odprowadzanie ścieków), dopuszczalne ilości i parametry zanieczyszczeń oraz procedury ich monitorowania. W części graficznej należy zamieścić m.in. mapę sytuacyjno-wysokościową z rozmieszczeniem urządzeń pomiarowych wraz z naniesionym przebiegiem kanalizacji i miejscem poboru prób do badań, schemat technologiczny, karty charakterystyki oraz dokumenty poświadczające dane firmy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawiera wykaz tych substancji oraz określa ich znaczenie. A zatem: są to szkodliwe dla środowiska wodnego toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji, czyli do gromadzenia związków trujących w swoich tkankach, substancje lub grupy substancji, które należy równoważnie traktować.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA