SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest też zobowiązany do szczególnej staranności w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla życia i zdrowia występującym w zakładzie pracy m.in. poprzez przekazanie pracownikowi stosownej wiedzy z zakresu  przepisów i zasad bhp.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 17.01.2013 r., I ACa 1015/12, LEX nr 1280408 w sprawie z powództwa pracownika o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę wydał orzeczenie, w którym wskazał, że „zasada ignorantia iuris nocet w zakresie posiadania przez pracowników wiedzy na temat przepisów i zasad bhp nie znajdzie do nich zastosowania, jeśli pracodawca stosownej wiedzy im nie przekaże”.

Pracownik produkcyjny, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, podczas obsługi piły tarczowej  uległ wypadkowi przy pracy. W następstwie którego powstał trwały uszczerbek na zdrowiu wynoszący łącznie 10%. Sąd Okręgowy uznał, że był to wypadek przy pracy i uwzględnił roszczenia poszkodowanego przyznając mu 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 530,44 zł tytułem odszkodowania oraz 4.250 zł tytułem skapitalizowanej renty miesięcznej, związanej z utratą zdolności do pracy zarobkowej i zwiększonych potrzeb.

W toku sprawy ustalono, że poszkodowany nie przeszedł szkolenia stanowiskowego ani nie został poinstruowany, jak obsługiwać piłę tarczową. Dlatego za najistotniejsze przewinienie powoda uznano nie przeszkolenie poszkodowanego w zakresie zasad bhp (zarówno przed jego przystąpieniem do pracy, jak i później w toku pracy), przez co nie wiedział on, że nie powinien wykonywać pracy przy pile tarczowej, trzymając obrabiany materiał oburącz, w rękawicach. Nie dysponował także urządzeniami pozwalającymi na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA