Projekty unijne

Z momentem przystąpienia Polski do UE różne instytucje, w tym przedsiębiorcy uzyskały nowe możliwości dofinansowania działalności ze środków publicznych. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Polska otrzyma z UE 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, instytucji publicznych i innych podmiotów w zakresie procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia audytu dotyczącego możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku wraz z niezbędnymi analizami i raportami, aż do zarządzania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Posiadamy duże doświadczenie w realizowaniu ogólnopolskich projektów szkoleniowych i doradczych dofinansowanych ze środków unijnych, zdobyte w oparciu o zrealizowane projekty. Wiedzę i doświadczenie pozyskaliśmy realizując projekty w poprzednich perspektywach finansowych UE na lata 2004-2006 i 2007-2013. W latach 2005-2014 SEKA S.A. zrealizowała 16 ogólnopolskich i 24 regionalnych projektów szkoleniowych, a obecnie realizuje 11 regionalnych projektów szkoleniowych na łączną wartość ponad 95 mln złotych. W ramach projektów EFS przeszkolono do tej pory ponad 33 tys. osób.

Lista zrealizowanych projektów


Skontaktuj się z nami:

Marcin Lefek Dyrektor Działu Projektów Unijnych
Tel.:  510 059 638     e-mail: marcin.lefek@seka.pl

SEKA S.A.
04-386 Warszawa, ul. Paca 37
tel.: 22 517 88 88, fax: 22 517 88 87
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 (wpłacony w całości)
NIP: 113-01-22-021, KRS nr 0000082102
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy