SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Podróż służbowa,  to podróż tymczasowa i incydentalna, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość właściwą dla siedziby firmy lub stałego miejsca pracy pracownika – według Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie ustalania zasad oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Rozporządzenie to obowiązywało do dnia 31 grudnia 2001 roku. Czy czas poświęcony przez pracownika na dojazd do celu podróży i powrót należy uznać za czas pracy?

Art.77.5 § 1. ustawy kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917) stanowi: „Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.
Istotnym jest fakt rozróżniania podróży służbowej od oddelegowania.
Oddelegowanie – pracodawca oddelegowuje pracownika na określony czas do miejscowości innej niż wskazana w umowie o pracę, a zmiana taka następuje poprzez zastosowanie za porozumieniem stron aneksu do umowy o pracę lub wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy oraz wynagrodzenia – trwa najczęściej dłużej niż podróż służbowa.

 

Pracownikowi odbywającemu podróż służbową krajową czy zagraniczna przysługują diety – kwoty na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Dla prawidłowego określenia wysokości przysługującej diety zagranicznej należy właściwie wyznaczyć moment jej rozpoczęcia i zakończenia. Jest on różny w zależności od środka lokomocji, z jakiego korzysta pracownik.

W przypadku korzystania ze środków komunikacji lądowej, za moment rozpoczęcia zagranicznej podróży służbowej uważa się godzinę, w której następuje przekroczenie granicy kraju. Gdy pracownik będzie odbywał podróż środkami komunikacji lotniczej, rozpoczęcie podróży liczy się w chwili startu samolotu, a zakończenie w momencie lądowania w drodze powrotnej do Polski. W sytuacji podróży morskiej liczy się czas wyjścia statku z ostatniego portu polskiego, a w przypadku powrotu – chwila wpłynięcia statku do portu krajowego. Za czas przejazdu do granicy i od chwili przekroczenia granicy w drodze powrotnej do przyjazdu do miejsca pracy bądź zamieszkania, naliczana jest dieta według stawek krajowych.

Podstawą do oceny czasu odbywania podróży służbowej jako czasu, kiedy pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy w rozumieniu art. 128 § 1 kodeksu pracy, jest fakt, że podróż służbowa poza obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy nie zobowiązuje do wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie jedynie za ten czas podróży służbowej, który pokrywa się z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Do czasu pracy bowiem nie wlicza się całego okresu podróży służbowej. W zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy, czas przejazdu należy zaliczyć do normy czasu pracy, natomiast czas przeznaczony na przejazd nie może być od normy odliczony.

Takie uzasadnienie znajduje potwierdzenie w wyroku SN z dn. 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 265/04, w którym to sąd oświadczył, że czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości w myśl art. 128 § 1 k.p. nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy lecz podlegają wliczeniu do normalnego rozkładu czasu pracy (nie mogą być od niej odliczone). Natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku.

źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej