SUBSTANCJE MUTAGENNE

– są to substancje i preparaty, które w przypadku wdychania, spożycia lub po wchłonięciu przez skórę mogą wywołać dziedziczne zmiany genetyczne lub zwiększyć częstość ich wystąpienia. Do substancji o takim działaniu zalicza się iperyt, formalinę, benzen, benzopiren, bromki azowe, pestycydy i inne. Według A. Uzarczyk, Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, ODDK Gdańsk 2006 r. 13) … Czytaj dalej SUBSTANCJE MUTAGENNE