SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Praca ze szkodliwymi substancjami chemicznymi należy do szczególnie niebezpiecznych i wymaga specjalnej uwagi zarówno pracodawców, jak też pracowników. Często jest przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak właściwie uregulować tematykę substancji chemicznych w firmie, tak aby zostały uwzględnione wszystkie wymagania prawne, a pracownicy mieli zapewnione bezpieczne warunki pracy? W tym celu należy zadbać o przestrzeganie poniższych zagadnień:

 1. Dokumentacja specjalistyczna powinna zawierać:
 • spis substancji i mieszanin;
 • identyfikację czynników chemicznych w zakładzie pracy, czyli spis substancji i mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako stwarzające szczególne zagrożenie;
 • karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych;
 • informację z kart dla pracujących w narażeniu na czynniki chemiczne;
 • ocenę ryzyka w formie pisemnej;
 • badania i pomiary czynników szkodliwych;
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i wykaz prac wykonywanych przez dwie osoby;
 • informacje o zagrożeniach i sposobach ochrony.
 1. Dokumentacja pracownicza zawiera:
 • przygotowanie zawodowe pracowników, przeszkolenie bhp i dodatkowe kwalifikacje, badania lekarskie;
 • przestrzeganie zakazu zatrudniania kobiet i młodocianych przy pracach im wzbronionych.
 1. Najbardziej widoczne elementy kultury organizacji pracy powinny zostać opisane i oznakowane:
 • opracowanie instrukcji procesów technologicznych; instrukcji bhp dot. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; instrukcji magazynowania i składowania, która uwzględnia zasady bezpieczeństwa (np. osobne składowanie substancji reagujących ze sobą);
 • oznakowanie opakowań substancji i mieszanin, a także innych pojemników, do których zostały przelane. Bezwzględne egzekwowanie oznakowania mniejszych (ogólnie innych niż oryginalne opakowań), gdyż stale jeszcze notuje się wypadki w tym śmiertelne z powodu pomyłek wynikających z braku stosownego oznakowania.
 • oznakowanie magazynów, miejsc składowania oraz rurociągów.
 1. Kontrolę wykonywania pracy na stanowisku pracy należy przeprowadzać w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.
 2. Dbanie o środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, m.in. opracowanie instrukcji użytkowania śoi oraz zapoznanie z nimi pracujących.
 3. Opracowanie instrukcji pierwszej pomocy.
 4. Regularne działania eliminujące/ograniczające zagrożenia.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej