SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 z 2004 r. poz. 1860, ze zm.) zawiera szczegółowe wymagania prawne, jakie powinny spełniać szkolenia bhp, m.in. także osób zatrudnionych w odkrywkowych zakładach górniczych. Do szkoleń, poza przepisami Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131, ze zm.), zastosowanie mają również przepisy prawa pracy.

Przepisy K.p. dotyczą wszystkich pracowników, nie tylko etatowych:

  1. 211 (…) W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) (…) brać udział w szkoleniu i instruktażu (…).
  2. 3041. Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (…).

W art. 112 ust. 2. Przepisów górniczych (pgg) ustawodawca odniósł się do wszystkich osób pracujących w zakładach górniczych: Osoby wykonujące czynności w ruchu zakładu górniczego szkoli się w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności.”

Ponadto przepisy górnicze precyzują: „Art. 112. 4. Ten, kto trudni się szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, jest obowiązany posiadać odpowiednią kadrę oraz niezbędne środki umożliwiające właściwe szkolenie.”

Zapis szczególnie wyróżniający prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp w górnictwie, w stosunku do innych branż, wynika z ustępu 5. artykułu cytowanego powyżej: Szkolenie osób, o których mowa w art. 53 ust. 5, oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego odbywa się na podstawie programów szkolenia zatwierdzanych, w drodze decyzji, przez właściwe organy nadzoru górniczego.”

Program szkoleń dla osób zatrudnionych w ozg, oprócz tematów adresowanych do pracowników innych branż, powinien odnosić się do specyficznych zagrożeń związanych z pracą wykonywaną w kopalniach oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami. W szczególności charakterystyczne dla ozg zagrożenia naturalne: osuwiskowe i wodne, ewentualne skutki ich aktywacji i profilaktyka powinny zostać przedstawione w odpowiednim zakresie, stosownie do stanowisk zajmowanych przez osoby szkolone.

Leszek Stanisław Ryszka
kierownik ruchu zakładu górniczego
gł. spec. ds. bhp
ekspert SEKA S.A.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej