SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Szkolenia zawodowe

„Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Henry Ford

Do kogo skierowane są usługi?

Agencja-zatrudnienia-200x200-SEKAI. Do pracodawców i partnerów biznesowych różnych branż, różnej wielkości i różnym systemie organizacyjnym, którym zależy na pozyskaniu do swojej lub zleconej działalności, projektu lub procesu kształcenia Kandydata idealnie spełniającego kryteria założone w procesie rekrutacyjnym i mogącego wydatnie wpłynąć na rozwój organizacji lub sukces projektu.
Nasze usługi kierujemy również do pracodawców szukających doradztwa w celu uzdrowienia stosunków panujących w organizacji lub usprawnienia zarządzania kadrami.
Nasi pracodawcy i partnerzy biznesowi to:

  • odbiorcy korporacyjni w projektach stałych lub indywidualnych,
  • małe i średnie firmy na terenie całego kraju,
  • firmy wchodzące na polski rynek pracy,
  • organizatorzy projektów ogólnopolskich w obszarze zatrudniania,
  • fundacje i organizacje pożytku publicznego,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy,
  • zagraniczne agencje pracy,
  • uczelnie wyższe,
  • szkoły  techniczne i zawodowe,
  • stowarzyszenia cech rzemiosł różnych,
  • stowarzyszenia branży technicznej.

II. Do osób poszukujących pracy stałej, czasowej lub zleconej, pojmowanej jako jeden z najistotniejszych czynników rozwoju personalnego, która zaspokoi nie tylko ich potrzeby materialne, ale przyczyni się do rozwoju ich kariery zawodowej i zapewni satysfakcję oraz poczucie pełnowartościowej przynależności do społeczeństwa.
Nasze usługi kierujemy również do uczniów, studentów praktykantów i stażystów oraz innych osób poszukujących doradztwa w celu mądrego wyboru lub zmiany zawodu i przyszłej pracy.
Nasi Kandydaci na pracowników i uczestników procesu edukacyjnego to:

  • freelancerzy,
  • poszukujący  pracy,
  • bezrobotni,
  • uczniowie, studenci i absolwenci,
  • praktykanci i stażyści,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • cudzoziemcy,
  • emeryci.

Klientom, korzystającym z naszych usług gwarantujemy:

  • Oszczędność czasu;
  • Redukcję kosztów,
  • Bezpieczeństwo prawne,
  • Fachowe doradztwo;
  • Wysoką jakość usługi dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb.
WYSZUKIWARKA
test
asgfa

ZAKRES OFERTY

HUMAN RESOURCES

Czynniki zewnętrzne analizowane w procesie planowania potrzeb:

  • koniunktura gospodarcza,
  • postęp techniczny,
  • demografia siły roboczej,
  • polityka gospodarcza państwa,
  • ustawodawstwo w zakresie prawa pracy,
  • organizacje rynku pracy (otoczenie instytucjonalne),
  • rozwój szkolnictwa i oświaty oraz systemu dokształcania i
  • podnoszenia kwalifikacji,
  • trendy społeczne w zakresie aspiracji, potrzeb oraz
  • społecznego systemu wartości.

Czynniki wewnętrzne związane z organizacją analizowane są pod kątem:

  • cele i strategie firmy, wielkość, przedsiębiorstwa, pozycja rynkowa, posiadane zasoby finansowe i produkcyjne itp.,

Czynniki związane z personelem:

  • liczba pracowników, demografia płeć i wiek, wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie, zmienność kadr (fluktuacja) oraz czynniki związane z ich pracą: wydajność, czas pracy, koszty, wynagrodzenie, absencje itp.

Zakładane cele Oceny Pracy:

  • jasna, precyzyjna i obiektywna ocena pracy pracownika, przekazanie informacji zwrotnej,
  • ocena realizacji zadań pracowników wobec realizacji celów podmiotu,
  • Przekazanie pracownikowi oczekiwań i stawianych mu wymagań dotyczących jego pracy,
  • omówienie osiągnięć pracownika i kwestii, które należy poprawić,
  • omówienie z pracownikiem jego potrzeb i oczekiwań oraz praktycznych
  • sposobów uzyskania poprawy i rozwoju,
  • poprawienie komunikacji pomiędzy pracownikiem a przełożonym,
  • wsparcie podejmowania decyzji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Zakładane korzyści dla ocenianego:

  • Otrzymanie informacji o oczekiwaniach na stanowisku pracy, sprecyzowanie zadań, które poddawane są ocenie, otrzymanie informacji na temat tego, czego oczekuje od pracownika Spółka w przyszłości,
  • Możliwość otrzymania informacji zwrotnej na temat pracy i postawy pracownika, obiektywnych informacji na temat swoich mocnych i słabych stron,
  • Możliwość weryfikacji umiejętności zawodowych i określenia własnego potencjału,
  • Otrzymanie informacji na temat kierunków doskonalenia wiedzy i umiejętności,
  • Posiadanie wpływu na określenie potrzeb w zakresie szkoleń, możliwość rozwoju dzięki zaplanowanym szkoleniom,
  • Zrewidowanie własnej samooceny,
  • Gwarancja wymiany informacji między przełożonym a pracownikiem
  • pomaga w zaplanowaniu efektywnych działań rekrutacji i selekcji,
  • umożliwia kontrolę realizacji celów organizacji,
  • pozwala na eliminowanie sytuacji konfliktowych, wynikających z posiadania niepełnych danych,
  • stanowi bazę do generowania oceny pracy,
  • jest doskonałym źródłem informacji podczas ustalania wynagrodzeń,
  • jest podstawą do określania potrzeb szkoleniowych, pomagających podnieść efektywność działania pracownika, a co za tym idzie stanowi przesłankę do planowania jego ścieżki zawodowej.

Dopiero na podstawie stworzonego opisu wakującego stanowiska pracy ustala się profil kandydata, na który składają się wymagania zawiązane z:

  • wykształceniem i wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowym,
  • umiejętnościami,
  • cechami osobowości,
  • warunkami fizycznymi,
  • innymi kompetencjami ważnymi dla realizacji pracy na danym stanowisku.

Profil psychologiczny kandydata tworzy się na podstawie analizy pracy. Żeby wiedzieć, kto będzie najlepiej wykonywał dane czynności, trzeba wiedzieć, jakich czynności dana praca wymaga. Dodatkowo, w jakim kontekście te czynności będą wykonywane.

Analizę stanowiska pracy tworzy się na podstawie:

  • umiejscowienia w strukturze organizacji – jaki dział w podlegli, kto jest podległy nam,
  • wykonywanych obowiązków – czynności, jakie wykonujemy i jak często, co wiąże się z wagą konkretnych umiejętności, jakie musimy posiadać,
  • metod pracy i wykorzystywanych narzędzi – są to specjalistyczne umiejętności, jakie musimy mieć, na przykład znajomość pisania na komputerze czy obsługi programów, znajomość języków obcych, języków programowania,
  • Warunków pracy — czas pracy, potrzeba wyjazdów.

Assessment Centre jest rozbudowaną i bardzo zaawansowaną metodą oceny potencjału zawodowego pracowników i kandydatów do pracy, opartą o wyniki testów psychometrycznych oraz ocenę kompetencji podczas obserwacji pracowników w trakcie wykonywania przez nich różnorodnych zadań.

Jest to najskuteczniejsze znane narzędzie, dostarczające najbardziej obiektywnych informacji zwrotnych. Dostarcza bogatej i rzetelnej informacji na temat kompetencji i potencjału rozwojowego osób badanych, a także umożliwia skuteczne wspieranie rozwoju pracowników (planowanie szkoleń i ścieżek kariery), dzięki obiektywnemu określeniu ich mocnych i słabych stron. Assessment Centre postrzegany jest jako metoda obiektywna i sprawiedliwa, szczególnie wtedy gdy projekt jest wspierany przez odpowiednią komunikację.

Rozwój pracowników:

  • planowanie kariery,
  • identyfikacja potencjału,
  • określanie potrzeb szkoleniowych,
  • wskazywanie pracownikom ich priorytetów rozwojowych i mocnych stron.

Headhunterzy stają się nie odmownym elementem współczesnego rynku pracy. Tworzą unikalną grupę sprzedawców. Produktem, który oferują są ludzie. Wpływają na zawodowe życie tysięcy pracowników na całym, świecie, a ich praca w sposób znaczący kształtuje proces rekrutacji. Headhunter to osoba, która żyje z tego, że zna i ma kontakt z odpowiednią ilość ludzi i umie rozpoznać ich kompetencje i polecić do konkretnej pracy. Nawiązanie kontaktów z headhunterami to jedna z dodatkowych opcji szukania pracy. Headhunterzy pracują dla najlepszych firm na rynku. Dlaczego? Bo tylko najlepszych stać na takie usługi.
Idea headhuntingu narodziła się w Stanach Zjednoczonych, ale jej historia liczy już prawie 50 lat. Headhunting często określany jest mianem executive search, które bezpośrednio charakteryzuje czynności jakie „łowca głów” wykonuje – to przede wszystkim długotrwały proces wyszukiwania, a następnie monitorowania dobrze wykwalifikowanego specjalisty. Nie poszukują oni szeregowych pracowników sklepów, barmanów czy pracowników produkcyjnych. Headhunting realizowany jest na stanowiskach managerskich, kierowniczych bądź w wąskich specjalizacjach.

Dział Doskonalenia Zawodowego dysponuje trzema salami wyposażonymi w sprzęt audio-wizualny oraz w pełni przygotowaną pracownią komputerową, na wyposażeniu której znajduje się 30 stanowisk komputerowych oraz nowoczesny dotykowy ekran prezentacyjny dla jeszcze bardziej efektywnego przekazywania wiedzy.

Kolejnym ważnym narzędziem jest szeroka baza wysokiej klasy specjalistów, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Również rozległe kontakty z firmami będącymi liderami w swoich branżach pozwalają przygotowywać wykłady, których tematyka porusza zawsze najnowsze rozwiązania technologie poparte konkretnymi przykładami.

Motywowanie według Z. Jasińskiego to oddziaływanie przez rozmaite formy i środki na pracowników tak, aby ich zachowania były zgodne z wolą kierującego, aby zmierzały do zrealizowania postawionych przed nimi zadań. Istotą motywacji jest kojarzenie subiektywnych dążeń pracowników z procesem realizacji zadań organizacji.

Czynniki do budowy modeli:

  • polityka i administracja firmy,
  • bezpośredni nadzór,
  • relacje z przełożonym,
  • warunki pracy,
  • bezpieczeństwo pracy,
  • wynagrodzenie,
  • stosunki ze współpracownikami,
  • zarządzanie,
  • życie osobiste,
  • zajmowaną pozycję,
  • osiągnięcia uznanie,
  • praca sama w sobie,
  • zakres odpowiedzialności,
  • awanse,
  • rozwój osobisty.
  • znajomości branży,
  • umiejętność analizy potrzeb klienta,
  • znajomość technik sprzedaży i metod pozyskiwania klientów,
  • planowania procesu pracy,
  • organizacja czasu pracy,
  • komunikatywności,
  • budowania relacji w historii zatrudnienia,
  • komunikacji,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • asertywności,
  • odporność na stres.

POŚREDNICTWO W ZATRUDNIANIU

  • Praca tymczasowa,
  • Rekrutacje stałe,
  • Leasing pracowników,

 

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW

Od początku roku ukraińska hrywna w stosunku do złotego straciła na wartości około 35 procent. To powoduje, że zarobki w polskiej walucie stają się dla Ukraińców coraz bardziej atrakcyjne.
Według danych ministerstwa pracy, tylko w ubiegłym roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 80 tysięcy 200 osób z Ukrainy. Ponad 30 tysięcy z nich pracowało w leśnictwie i rolnictwie, a ponad 11 tysięcy w budownictwie. W ubiegłym roku pracodawcy otrzymali ponad 20 tysięcy 400 zezwoleń na zatrudnienie obywateli Ukrainy. Zaistniała sytuacja stworzyła ogromne pole do adaptacji tej grupy zawodowej u polskich pracodawców.

 

 

FORMA ŚWIADCZENIA USŁUGI

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy. Świadczone usługi wykonujemy w ramach:

– umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru BHP,

– jednorazowych zleceń.

Kompleksowość

Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

Kompleksowość

Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

Kompleksowość

Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

NASI EKSPERCI

Ponad 27-letnia działalność SEKA S.A. na rynku sprawiła, że wykształciliśmy dużą i sprawdzoną grupę specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Działamy na terenie całej Polski – mamy 16 oddziałów wojewódzkich i przedstawicieli terenowych, co sprawia, że naszym klientom możemy zapewnić jednolite procedury bez względu strukturę firmy – specjalizujemy się w usługach dla klientów wielooddziałowych. Potwierdzeniem jakości naszych usług i merytorycznej wiedzy jest certyfikat ISO 9001:2008 oraz certyfikat kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB.

 

Well, the way they make shows is, they make one show. That show's called a pilot. Then they show that show to the people who make shows, and on the strength of that one show they decide if they're going to make more shows.